managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'human resources' Category

Warmere kantoortemperatuur bevordert vrouwelijke productiviteit

Posted by marcho on 23rd May 2019

Een warmere kantoortemperatuur kan de productiviteit van vrouwelijke werknemers aanzienlijk opdrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California en het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), gebaseerd op een enquête bij meer dan vijfhonderd kantoorwerkers.

De studie wees uit dat vrouwen bij hogere temperaturen op mathematische opdrachten en verbale taken betere prestaties lieten optekenen. Het tegenovergestelde bleek bij mannen. Daar had een hogere temperatuur een negatieve impact op de prestaties. Deze relatie was er echter minder uitgesproken dan bij vrouwen.

“De studie toont dat geslacht bij de ervaring van temperatuur een belangrijke factor is,” zegt onderzoeksleider Tom Chang, professor bedrijfseconomie aan de University of Southern California. “De temperatuur heeft niet alleen een impact op het comfort van de werknemer, maar beïnvloedt ook de productiviteit en de cognitieve prestaties. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat vrouwen in het algemeen van een hogere binnentemperatuur houden dan mannen. Tot nu toe wees men daarbij vooral naar de invloed van persoonlijke voorkeuren. In werkelijkheid blijken echter ook inzet en prestaties onder invloed van veranderende temperaturen te kunnen variëren.”

De wetenschappers ontdekten een significante relatie tussen de kamertemperatuur en het prestatieniveau op wiskundige en verbale taken. Anderzijds bleek dat bij een cognitieve reflectietest – waarbij de respondenten een reeks contra-intuïtieve stellingen kregen voorgelegd – een verandering in temperatuur geen enkele invloed had. Tom Chang wijst erop dat men geen extreme temperatuursveranderingen moet doorvoeren om een impact te kunnen vaststellen. “Zelfs bij kleine variaties binnen het normale temperatuurbereik kan men al een duidelijk verschil in de prestaties opmerken,” aldus de wetenschapper.

De onderzoekers wijzen erop dat de toename van de cognitieves prestaties van vrouwen bij warmere temperaturen grotendeels te danken is aan een toename van de verwerkte volumes. “Dit geeft aan dat de prestatiewinst vooral te danken is aan een toename van de geleverde inspanning,” betoogt professor Chang. “Een gelijkaardig effect was ook merkbaar bij de mannelijke proefpersonen. Daar vormde een daling van de verwerkte volumes de belangrijkste verklaring voor de afname van de cognitieve prestaties.” Wel zeggen de wetenschappers dat de stijging van de vrouwelijke prestaties onder invloed van temperatuurschommelingen sterker was dan de daling van de mannelijke arbeid.

“De resultaten van de studie tonen een beter inzicht in de strijd die op sommige kantoren om de thermostaat wordt geleverd,” zegt Tom Chang. “Deze conflicten hebben niet enkel met comfort te maken, maar hebben ook betrekking op prestaties en productiviteit. De conclusies maken dan ook duidelijk dat op gemengde werkplekken de temperaturen iets hoger zouden moeten worden gedraaid dan de huidige normen suggereren. Vele bedrijven reserveren belangrijke investeringen om het comfort en de productiviteit van hun medewerkers te versterken. Uit onze studie blijkt dat ook een investering in een hogere temperatuur daarbij vruchten kan afwerpen.”

Lees Verder

Posted in human resources | No Comments »

Duitsland ziet nog altijd loonkloof tussen oost en west

Posted by marcho on 16th April 2019

Ook drie decennia na de val van de Berlijnse Muur ligt het gemiddelde salaris van een werknemer in West-Duitsland nog altijd 40 procent hoger dan het loon van een collega in het voormalige Oost-Duitsland. Nochtans blijken in het oosten van het land nog altijd langere werkweken gepresteerd te worden. Dat blijkt uit een rapport van het Duitse Statistischen Bundesamtes.

De onderzoekers stelden vast dat werknemers in de westelijke regio’s van Duitsland vorig jaar een maandloon van gemiddeld 3.994 euro ontvingen. In de oostelijke gebieden dalen die inkomsten tot 3.150 euro.

“Wanneer men naar de gemiddelde brutolonen kijkt, komen de verschillen nog veel duidelijker naar voor,” zegt het rapport. “In de regio’s die tot de vroegere Deutsche Demokratische Republik (DDR) behoorden, blijft dat salaris onder de grens van de 19 euro. In het gebied van de voormalige Bundesrepublik Deutschland (BRD) liggen de brutolonen boven die grens.” In Hamburg wordt een gemiddeld uurloon van 24,13 euro opgetekend, tegenover 17,16 euro in Mecklenburg-Vorpommern. Dat is een verschil van meer dan 40 procent.

Ook in de lengte van de gemiddelde werkweek zijn er duidelijke verschillen. In het westen van Duitsland werken de arbeidsbevolking gemiddeld 35,6 uur per week. In het vroegere Oost-Duitsland loopt dat echter op tot 36,6 uur. De deelstaat Sachsen-Anhalt, de regio rond Maagdenburg, heeft de langste werkweek van het hele land. Daar moeten de werknemers gemiddeld 37 uren per week presteren. Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich Bremen. Daar is de gemiddelde werkweek inmiddels ingekort tot 34,7 uur.

Volgens sommige economen zijn er verschillende factoren om die kloof te verklaren. Zij wijzen er onder meer op dat het oosten van het land nog altijd minder productief is dan het westen. “Bij de Duitse eenmaking bleek dat het oosten op het gebied van productiviteit tegenover het westen slechts een niveau van 40 procent haalde,” benadrukken zij. “Oost-Duitsland kon dat niveau weliswaar snel tot ongeveer 80 procent opvoeren, maar sinds het einde van de voorbije eeuw is die groei duidelijk gestagneerd. Ook nu bereikt geen enkele Oost-Duitse deelstaat het niveau van het Saarland, de minst productieve regio van West-Duitsland.”

Het probleem wordt vaak toegeschreven aan het ontbreken van grote industriële concerns. In het westen zorgen deze groepen voor een grote waardecreatie. Die marges zouden de kleinere bedrijven in het oosten onmogelijk kunnen evenaren. Het Duitse Instituts für Wirtschaftsforschung (IW) kan zich met die stellingen echter niet akkoord verklaren. “Ook wanneer de omvang van de bedrijven in rekening wordt gebracht, blijkt dat het oosten nog altijd minstens 20 procent minder productief is dan het westen,” zegt Reint Gropp, hoofd van het Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.

“De nieuwe tewerkstelling is vooral in de dienstensector gecreëerd,” betoogt Gropp. “Daarin staat het westen van Duitsland duidelijk veel verder dan de oostelijke regio’s. Dat is ook de verklaring waarom de kloof tussen west en oost vooral in de steden oploopt. Op het platteland creëert de dienstensector slechts weinig werkgelegenheid.”

Lees Verder

 

Posted in human resources | No Comments »

Rechten voor holebi’s goed voor bruto binnenlands product

Posted by marcho on 11th April 2019

Landen die aan hun holebi-populaties meer rechten verleden, hebben per hoofd van de bevolking ook uitzicht op een hoger bruto binnenlands product. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Massachusetts, de Rutgers University en de Universiteit Leiden, die legale en economische gegevens van meer dan honderddertig landen over een periode van vijfenveertig jaar analyseerden.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat elke bijkomende introductie van een recht voor de holebi’s het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking met meer dan 2.000 dollar doet toenemen.

“Landen die aan hun lesbische, homoseksuele en biseksuele burgers meer rechten toekennen, kunnen per hoofd van de bevolking een duidelijke verbetering van het bruto binnenlands product rekenen tegenover naties die aan de rechten op seksuele diversiteit geen aandacht wensen te schenken,” benadrukt onderzoeksleider Lee Badgett, professor economie aan de University of Massachusetts. “Naties die hun holebi-bevolking uitsluiten, zullen tegelijkertijd ook schade aan hun economie aanbrengen. Dit bewijst dat een criminalisering en discriminatie van deze bevolkingsgroepen en het verbod op holebi-huwelijken ook economisch contraproductief zijn.”

“De holebi-populatie wordt overal in de wereld geconfronteerd met discriminatie op de arbeidsmarkt, intimidatie en pesterijen in het onderwijs,” zeggen de onderzoekers nog. “Deze tegenwerking heeft ook op de gezondheid van deze bevolkingsgroep een negatieve invloed. Deze negatieve behandeling vermindert dan ook het vermogen van de holebi-populatie om aan de economie een positieve bijdrage te leveren. Landen die de rechten van hun holebi-bevolking niet erkennen, zullen dan ook niet alle opportuniteiten gebruiken om hun economie optimaal te laten functioneren.”

“Vanuit de sector van de mensenrechten zijn al sterke argumenten voor een volledige seksuele gelijkheid aangebracht,” zeggen de onderzoekers nog. “De voorbije decennia heeft deze beweging al in veel landen bijgedragen tot een verbeterde wettelijke erkenning van de holebi-populatie. Het economisch argument voor gelijkheid, gebaseerd op de positieve effecten van inclusie, kan die eerdere juridische trends nog verder verbreden en verdiepen.” De wetenschappers voegen eraan toe dat de impact nog groter blijkt dan oorspronkelijk was verondersteld. Een eerdere studie vijf jaar geleden – op basis van een beperkte steekproef in opkomende economie – had gewag gemaakt van een positief effect van 320 dollar.

“Nog steeds blijft een grote groep mensen, met inbegrip van sommige beleidsmakers, doof voor de morele argumenten tegen de discriminatie van de holebi-populatie,” zeggen de onderzoekers nog. “Wanneer echter de economische impact te berde wordt gebracht, zullen zij mogelijk eerder financiële argumenten dan morele standpunten gebruiken om een hervormingsbeleid te verdedigen waardoor de holebi-rechten beter zouden kunnen worden beschermd. Beleidsmakers willen de cijfers zien. Onze studie geeft concrete data over het economisch effect van de inclusie van de holebi-groep. Dat is een bewijs dat ze kunnen gebruiken om verandering te ondersteunen.”

De onderzoekers zeggen nog door een gebrek aan beschikbare gegevens geen informatie over transgenders in hun studie te hebben kunnen verwerken.

Lees Verder

 

Posted in human resources | No Comments »

Werknemers willen grenzen tussen beroep en persoonlijk leven

Posted by marcho on 27th March 2019

Werknemers willen een duidelijke grens tussen hun professionele en persoonlijke wereld. Zonder die afscheiding vrezen voor de ontwikkeling van een cultuur van inmenging. Dat blijkt uit een rapport van consulent Willis Towers Watson, gebaseerd op een enquête bij ruim tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 52 procent van de respondenten toegeeft zich niet comfortabel te voelen wanneer hun werkgever betrokken zou raken bij keuzes over hun persoonlijke levensstijl.

Voor 71 procent van deze groep moet een grens tussen hun professionele en persoonlijke leven blijven bestaan. Daarnaast zegt 37 procent niet te begrijpen waarom hun werkgever zich in keuzes in de persoonlijke levensstijl zou mengen. Daarbij zegt 34 procent ook voor een cultuur van Big Brother te vrezen.

Uit het onderzoek bleek dat 56 procent keuzes over de levensstijl – zoals voeding, lichaamsbeweging en alcoholgebruik – als een persoonlijke kwestie beschouwt. Tegelijkertijd is 30 procent van mening dat hun werknemer een morele verantwoordelijkheid heeft om hen te helpen een goede en gezonde levensstijl te volgen. Daarbij denkt 20 procent aan onder meer vrijwillige welzijn-programma’s of adviezen rond fitness-initiatieven. Daarnaast dacht 19 procent aan assistentie rond ontspanning. Werkgevers blijken op dat vlak volgens de onderzoekers echter tekort te schieten. Slechts 46 procent van de ondervraagde werknemers getuigt dat hun bedrijf hen helpt een gezonde levensstijl te volgen.

“Het onderzoek toont dat werkgevers voorzichtig moeten omgaan met problematieken zoals gezondheid en welzijn,” benadrukt Mike Blake, specialist gezondheid bij Willis Towers Watson. “We hebben hier met een belangrijk onderwerp te maken. Zowel de werkgever als de gemeenschap zullen uiteindelijk op een of andere manier moeten bepalen voor het absenteïsme dat aan een slechte gezondheid is te wijten. Belangrijk daarbij is het aanvaarden dat iedereen verschillend is. Sommige werknemers zullen van een regelmatige sportactiviteit genieten, maar niet iedereen kan een atleet zijn. Het is dan belangrijk een programma aan te bieden dat iedereen kan aanspreken.”

“Er is echter een smalle grens tussen een oprecht aanbod ter bevordering van de gezondheid en het welzijn en de inmenging in het persoonlijke leven van de werknemers.”

Lees Verder

Posted in human resources | No Comments »

Tegenstanders genetische modificatie overschatten eigen kennis terzake

Posted by marcho on 9th February 2019

Personen die zich het sterkst verzetten tegen de introductie van genetisch gemodificeerde voedingsproducten, zijn ervan overtuigd terzake ook het meest geïnformeerd te zijn. In werkelijkheid blijken zijn vaak over de materie het laagste kennisniveau te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado, de Washington University, de University of Toronto en de University of Pennsylvania, die bij meer dan tweeduizend mensen in de Verenigde Staten en Europa naar visies tegenover genetisch gemodificeerde voedingsproducten peilden.

Dit fenomeen kan volgens de onderzoekers mogelijk belangrijke consequenties hebben. “Mensen die over belangrijke wetenschappelijke materies de minste kennis hebben, blijken ook niet geneigd dat niveau te zullen opkrikken,” benadrukt onderzoeksleider Phil Fernbach, professor marketing aan de University of California. “Deze groep heeft immers geen intentie om nieuwe kennis te vergaren, want men gaat er vanuit terzake al bijzonder goed geïnformeerd te zijn. Deze conclusies lijken pervers, maar ze zijn wel consistent met eerder onderzoek naar de psychologie of het extremisme. Extreme visies zijn vaak afkomstig van mensen die onterecht een grote kennis over complexe materies voelen.”

“Wanneer men de overtuiging van personen wil veranderen, zal men hen dan eerst ook moeten overtuigen dat ze terzake nog veel bijkomende kennis kunnen vergaren,” zeggen de onderzoekers nog. “Zonder deze eerste stap zullen educatieve interventies mogelijk niet zullen kunnen lukken om de overtuiging van individuele personen in overeenstemming te brengen met de wetenschappelijke consensus.” De wetenschappers stelden een gelijkaardig fenomeen ook vast bij de houding tegenover gentherapie, maar dat was niet het geval bij de visie van de respondenten tegenover de klimaatverandering.

“Wellicht is het debat over de klimaatverandering zozeer politiek gepolariseerd geraakt dat de individuele overtuiging meer wordt gevormd door de groep waartoe men behoort dan door de kennis die men terzake heeft opgebouwd,” menen de onderzoekers. Uit het onderzoek bleek dat meer dan 90 procent van de ondervraagden minstens een beperkte vorm van verzet tegen genetische modificatie van voedingsproducten liet blijken.

Lees Verder

 

Posted in human resources, wetenschap | No Comments »

Europa moet immigranten beter integreren

Posted by marcho on 18th January 2019

De lidstaten van de Europese Unie moeten meer inspanningen doen om immigranten beter en sneller te laten integreren. Inwijkelingen zijn immers van groot belang om de arbeidsmarkt van de Europese Unie aan te vullen. Dat is de boodschap van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Het voorbije jaar zijn in de Europese Unie in totaal 139.000 immigranten gearriveerd. Spanje was met 65.000 migranten – waaronder ook een groep vluchtelingen uit Venezuela en Colombia – het belangrijkste land van aankomst, gevolgd door Italië (23.000).

De Oeso benadrukt dat immigratie een wereldwijd fenomeen vormt en voegt eraan toe dat elk jaar in de lidstaten van de Oeso ongeveer vijf miljoen nieuwe immigranten arriveren,” aldus het rapport. Christophe Dumont, hoofd van de International Migration Division bij de Oecd, zegt dat de Europese immigratie in het juiste perspectief moet worden geplaatst. “De voorbije zestien maanden heeft Colombia alleen al meer dan een miljoen Venezolaanse vluchtelingen opgenomen,” benadrukt hij. “De toestroom van nieuwkomers in Europa heeft de populistische partijen echter de kans geboden het anti-migratiesentiment aan te wakkeren en politieke bijval te winnen.”

“Marine Le Pen in Frankrijk, Matteo Salvini in Italië, Viktor Orbán in Hongarije en Theo Francken in België hebben allemaal gekozen om immigratie voor electorale doeleinden te demoniseren, ondanks consensus onder economen dat migratiestromen positief zijn voor de economie,” aldus Dumont. “Met één migrant per duizend inwoners stijgt het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking onmiddellijk met gemiddeld 0,17 procent. Dit stijgt naar 0,32 procent in het tweede jaar. Tegelijkertijd wordt de werkloosheid met 0,14 punten verlaagd. Ondanks de kosten die hun komst op korte termijn kan vertegenwoordigen, hebben vluchtelingen een neutraal of positief effect op de economie.”

“De grotere arbeidspopulatie door vluchtelingen wordt aangeboden, wordt in sommige gevallen gezien als een manier om het tekort aan werknemers te verminderen, waarmee de gevolgen van een verouderende Europese beroepsbevolking zouden kunnen worden opgevangen,” zegt de Oeso. “De recente immigratiestromen vielen echter op een moment dat veel Europese landen nog steeds herstelden van de economische crisis en geconfronteerd werden met aanhoudend hoge werkloosheidscijfers. De publieke perceptie is daardoor niet altijd positief geweest. Gevreesd werd voor negatieve effecten op de lonen en de werkgelegenheid, vooral onder laagopgeleide werknemers.”

In het rapport wordt nog aangevoerd dat bij de laaggeschoolde werknemers immigranten een grotere arbeidsparticipatie kennen dan de lokale bevolking. “Immigratie is niet het probleem,” zegt Dumont. “De lokale bevolking is immers meestal op zoek naar betere banen dan de immigranten. Het grote knelpunt is dat de arbeidsmarkt niet goed werkt. In Europese landen waar tussen de lokale bevolking en de immigranten een grotere interactie leeft, worden inwijkelingen voor het land eerder als een kans dan als een probleem bestempeld.”

Lees Verder

Posted in human resources, politiek | No Comments »

Ook Tinder toont wereldwijde culturele verschillen

Posted by marcho on 24th November 2018

De culturele verschillen in de wereld verschijnen ook in de profielen van het online datingplatform Tinder. Dat blijkt uit een onderzoek door wetenschappers van de Concordia University in Canada, waarbij gekeken werd naar profielen op Tinder in Noord-Amerika en Brazilië. Vastgesteld werd dat Braziliaanse vrouwen veel meer geneigd waren om zich te laten afbeelden met mooie handtassen of dure wagens, terwijl hun Canadese seksegenotes eerder hun vriendelijkheid en goede wil wensen te benadrukken. De onderzoekers zeggen dat de Braziliaanse vrouwen dan ook een bepaald statusniveau willen suggereren.

“Ook online dating wordt door lokale culturen beïnvloed,” zegt onderzoeksleider Chaim Kuhnreich, marketing-specialist aan de Concordia University. “Zoals men zou verwachten, spelen culturele verschillen een belangrijke rol bij het ervaren van dagelijkse activiteiten. Dat geldt ook voor dating Mensen die op zoek zijn naar een mogelijke match in Brazilië, zullen opmerken dat vrouwen er veel vaker chique handtassen presenteren of in een dure auto zitten. Mensen gebruiken luxe en status als een signaal aan potentiële partners. De weergave van luxeproducten in een openbare omgeving kan vergeleken worden met een pauw die zijn staat uitspreidt.”

“Op Tinder is het weergeven van welvaart één strategie om status en middelen te signaleren,” zegt Kuhnrich. “In Noord-Amerika kunnen deze tekenen vooral bij mannen worden verwacht. Bij vrouwen kunnen deze signalen minder vaak worden opgemerkt. In Noord-Amerika behoren signalen van opvallende consumptie immers vooral tot de mannelijke strategie. In Noord-Amerika neigen vrouwelijke profielen naar boodschappen van vriendelijkheid en goede wil, terwijl in Brazilië vooral status en groepsgevoel naar voor komen. Men moet zich dan ook afvragen waarom vrouwen in Brazilië zoveel meer neiging voelen rijkdom te tonen dan in Noord-Amerika.”

““Men zou kunnen suggereren dat Brazilianen over een groter besteedbaar inkomen zouden beschikken,” zegt de onderzoeker. “Het inkomen per hoofd van de bevolking in Brazilië toont echter een kleiner bestedingsbudget. Er moet dan ook een andere verklaring zijn voor de tekenen van luxe in de Braziliaanse profielen op Tinder. Om dit interessante verschil te begrijpen, is het belangrijk om de mogelijke voordelen te benadrukken die mensen verwerven bij het weergeven van luxegoederen. Wanneer iemand luxe goederen op een opvallende manier weergeeft, wordt een toegang tot middelen gesuggereerd. Er is hier sprake van een eerlijk signaal voor het feit van financiële rijkdom.”

“Iemand die deze toegang tot bronnen niet heeft, zou dit signaal niet kunnen kopiëren,” zegt de onderzoeker. “Deze rijkdom schenkt een bepaald niveau van status, waarmee maatschappelijk succes wordt gesuggereerd. De consument maakt van opvallende consumptie om zijn succes te demonstreren. Daarnaast portretteert het weergeven van luxegoederen het lidmaatschap van bepaalde groepen. Het duidt een band aan met een groep mensen die het zich kan veroorloven om geld uit te geven aan potentieel onbelangrijke goederen. In Brazilië hopen zowel mannen als vrouwen elkaar te ontmoeten op basis van de opvallende consumptie en luxe producten op hun profielen.”

“Een groot verschil tussen Canada en Brazilië is het onderscheid in klassen,” legt Kuhnreich uit. “Brazilianen hebben een breder kloof tussen sociaal-economische status dan in Canada. Brazilië heeft 200 miljoen inwoners, vergeleken met slechts 37 miljoen Canadezen. Brazilië heeft per hoofd van de bevolking een bruto binnenlands product van 10.889 dollar, tegen 51.316 dollar voor een Canadees. In Brazilië is het analfabetisme 7 procent, tegenover slechts 1 procent in Canada. Met dergelijke statistieken is het misschien makkelijker te begrijpen waarom het in Brazilië meer nodig wordt ervaren om opvallende consumptiefoto’s te gebruiken om interesse te wekken.”

“Zowel mannen als vrouwen gebruiken opvallende consumptie in hun profielen,” zegt Kuhnreich. “Mannen bewijzen hiermee dat ze toegang hebben tot middelen, terwijl vrouwen aangeven tot een groep te behoren. In Canada is de socio-economische kloof echter veel minder groot, waardoor er ook minder behoefte is om het lidmaatschap tot een hogere categorie aan te tonen.”

Lees Verder

Posted in human resources, internet | No Comments »

Peuters erkennen een natuurlijke dominantie

Posted by marcho on 7th October 2018

Peuters van amper twintig maanden geven de voorkeur aan dominante mensen. Het fenomeen lijkt diep geworteld in de menselijke natuur om op zoek te gaan naar personen met de hoogste sociale status. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University en de University of California. Dit motief kan zijn geëvolueerd omdat mensen in de buurt van hooggeplaatste personen toegang krijgen tot middelen, territorium en partners.

Het onderzoek toont dat de menselijke natuur zich bewust is van sociale status, maar benadrukt ook dat er een algemene afkeer kan worden vastgesteld voor pestkoppen, die op brutale wijze hun eigen doelstellingen willen bereiken.

“Peuters zijn pas begonnen met het ontwikkelen van sociale relaties met leeftijdsgenoten, maar maken al gebruik van signalen van sociale status om te bepalen welke personen ze prefereren of liever vermijden,” zegt Ashley Thomas, professor cognitieve wetenschappen aan de University of California. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat zelfs baby’s van negen maand oud een eenvoudig belangenconflict kunnen begrijpen. Wanneer twee individuen elkaars pad blokkeren, nemen de kinderen automatisch aan dat de grootste persoon de voorrang zal opeisen. Wij hebben nu kunnen vaststellen dat peuters zich liefst bij de winnaars van deze conflicten aansluiten.”

“De manier waarop men zich in een belangenconflict gedraagt, onthult elementen over de eigen sociale status,” betoogt Thomas. “In alle sociale diersoorten zullen mensen met een lagere sociale status zich overgeven aan personen die hoger in de hiërarchie staan. Bij de confrontatie met twee poppen bleken twintig van de drieëntwintig kinderen in het onderzoek voor het dominante exemplaar te kiezen. Dat geldt echter alleen wanneer het andere exemplaar vrijwillig aan die dominantie toegeeft. De voorkeur verdween echter wanneer de winnende pop brutaal geweld vertoonde. In dat scenario gaven achttien kinderen de voorkeur aan het slachtoffer.”

“Net zoals andere sociale dieren geven baby’s de voorkeur aan personen die een hoge status lijken te hebben, maar dat geldt alleen wanneer dat overwicht door anderen wordt erkend en niet door het gebruik van fysiek geweld wordt afgedwongen,” zeggen de onderzoekers. “Hier verschillen peuters van de bonobo, de naaste verwant van de mens, die het gewelddadige karakter volgen.” Het fenomeen weerspiegelt volgens de onderzoekers de uitdagingen van het leven in culturele gemeenschappen, waar men afhankelijk is van de bescherming van machtige bondgenoten, maar waar ook oplossingen voor conflicten moeten worden gevonden.”

“Men kan veronderstellen dat volwassenen deze keuzes hebben aangeleerd door een langdurige socialisatie en ervaringen met goede en slechte leiders,” zeggen de onderzoekers nog. “Het is echter moeilijker te verklaren waarom peuters al dergelijke motieven blijken te kunnen hanteren. Er moet dan ook wellicht worden aangenomen dat het gedrag inherent is aan de menselijke natuur, die zich gedurende duizenden jaren heeft ontwikkeld om in culturele gemeenschappen te kunnen samenleven.” (Foto: Pixabay)

Lees Verder

Posted in human resources | No Comments »

Werknemers zoeken naar bedrijven met positieve impact

Posted by marcho on 6th October 2018

Bedrijven met een positieve impact blijken op vele werknemers een grotere aantrekkingskracht uit te oefenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het farmabedrijf Merck Sharp & Dohme (MSD) bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. Uit de studie bleek dat 74 procent van de werknemers tussen achttien en vierendertig jaar zich gelukkiger zou voelen wanneer ze voor een bedrijf met een positieve impact en doel in de wereld konden werken.

Hetzelfde kan gezegd worden voor 66 procent van de werknemers boven vijfendertig jaar. Werknemers zich met de doelstellingen van hun bedrijf konden identificeren, bleken meestal ook een grotere productiviteit aan de dag te leggen.

“Jongere werknemers gaan zelfs nog verder, want in die leeftijdsgroep beweerde 42 procent zelfs bereid te zijn een loonsverlaging te accepteren indien ze daardoor de kans zouden krijgen om te kunnen werken voor een bedrijf dat een positieve impact op de wereld tot zijn doelen rekent,” zeggen de onderzoekers. “Diezelfde uitspraak kan worden gehoord bij 23 procent van de werknemers uit de oudere leeftijdscategorie.” De onderzoekers ontdekten tevens dat 69 procent van de jongere werknemers zegt productiever te zijn wanneer ze voor een bedrijf werken dat een positieve impact heeft op de wereld. Datzelfde bleek ook te gelden voor 56 procent van hun oudere collega’s.

Er moest zelfs worden vastgesteld dat 50 procent van de jongere werknemers en 32 procent van hun oudere collega’s zich lieten ontvallen waarschijnlijk ontslag te zullen nemen wanneer hun werkgever aan het nastreven van een positieve impact op de wereld geen prioriteit zou blijken te besteden. “Deze bevindingen laten zien hoe de houding ten opzichte van arbeid verandert en hoe belangrijk het is dat werknemers het gevoel hebben dat zijzelf en de onderneming waarvoor ze werken een verschil kunnen maken,” waarschuwt Lorraine Kelly, directeur human resources bij de Britse divisie van de MSD Group.

“In elk bedrijf is het succes gebaseerd op de inzet van gemotiveerde en gepassioneerde mensen,” zegt Kelly nog. “Deze resultaten van deze studie bieden aan bedrijven unieke kansen bij het aantrekken en het behoud van talent. Medewerkers zeggen dat de arbeid voor bedrijven met een positieve impact in de wereld hen op de werkplek productiever en gelukkiger maakt.” (Foto: Pixabay)

Lees Verder

 

Posted in human resources | No Comments »

Humor helpt agressie op werkvloer verwerken

Posted by marcho on 6th October 2018

Humor kan werknemers helpen op de werkvloer beter om te gaan met agressie en stressvolle situaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University, waarbij proefpersonen een willekeurige video werden getoond nadat ze eerder waren blootgesteld aan een simulatie waarbij ze door een collega agressief werden toegesnauwd.

De respondenten die een humoristische video hadden mogen bekijken, bleken door de agressie minder uit hun evenwicht te worden gebracht. De studie maakt deel uit van een groter onderzoeksproject naar de impact van humor op de werkplek.

“Agressie en pesterijen op de werkplek vertegenwoordigen een wijdverspreid probleem dat de geestelijke gezondheid van de slachtoffers bedreigt en grote implicaties kan hebben voor organisaties,” zegt onderzoeksleider David Cheng, professor economie aan de Australian National University. “Uiteraard vormt het uitbannen van het ongepaste gedrag de beste oplossing om agressie op de werkplek aan te pakken, maar dit onderzoek dat humor een verzachtende werking kan hebben op de impact van stressvolle gebeurtenissen. Humor kan worden ingezet om de negatieve impact van agressie te verminderen.”

“Humor kan helpen om een deel van de schade aan het psychologische welzijn van een slachtoffer van agressie te verminderen door hun gevoel van macht te versterken,” zegt David Cheng. “Met een humoristische video voelden de respondenten zich krachtiger en waren ze ook van sneller van mening dat anderen naar hen zouden luisteren. Dat is belangrijk, want personen die op de werkvloer met agressie worden geconfronteerd, dreigen zich zwakker te voelen. De inzet van humor kan helpen een gedeelte van die negatieve impact weg te werken door het mikpunt van de agressie een groter gevoel van macht te bezorgen.”

Een eerdere studie van David Cheng toonde aan dat humoristische video’s werknemers ook konden helpen om productief te blijven bij saaie repetitieve. Nadat ze een humoristische video te zien kregen, bleken de werknemers immers nog twee keer zo lang met hetzelfde niveau aan prestatie en nauwkeurigheid door te gaan. (Foto: Pixabay)

Lees Verder

Posted in human resources | No Comments »