managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'internet' Category

Bots vertegenwoordigen meer dan een kwart online trafieken

Posted by marcho on 18th April 2018

Een groot gedeelte van de webtrafieken blijkt niet van menselijke gebruikers afkomstig te zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe bij een groep klanten die onder meer actief zijn in de reissector, de retail en reclame. Opgemerkt wordt dat ongeveer 28 procent van het online verkeer duidelijk signalen toont geen menselijke origine te hebben. Er moet volgens Adobe dan ook worden vermoed dat achter deze trafieken de activiteiten van bots of clickfarms schuilgaan. Er wordt dan ook benadrukt dat de eliminatie van deze kunstmatige trafieken de online gebruiker belangrijke voordelen kunnen opleveren.

“Door misleidende gegevens te verwijderen, kunnen merken beter begrijpen wat consumenten ertoe heeft gebracht hun advertenties te volgen en uiteindelijk hun websites bezoeken en hun producten kopen,” betoogt Dave Weinstein, directeur engineering van Adobe Experience Cloud. “Het is belangrijk om de online trafieken op een dieper niveau te begrijpen. Dat inzicht gaat veel verder dan het aantal hits dat kan worden geregistreerd. Het is immers belangrijk te achterhalen welke betekenis deze hits hebben.” Opgemerkt wordt dat de studie duidelijk maakt welke snelle veranderingen de online industrie doormaakt, waarbij marketeers vaak hun digitale strategieën moeten overwegen.

“Trafiek die door machines wordt gedreven kan een opgeblazen resultaat opleveren, waardoor valse verwachtingen over de marketing-inspanningen kunnen worden gecreëerd,” waarschuwt Weinstein. Marketeers gebruiken vaak webverkeer als een goede maatstaf voor de zichtbaarheid van hun advertentie. Sommige partijen betalen een vergoeding wanneer die zichtbaarheid tot een bezoek aan een website. Een beter inzicht in de botactiviteit zou volgens Adobe de betrokken partijen kunnen aanzetten om bij afspraken over betalingen op andere parameters beroep te doen.

“De toenemende populariteit van persoonlijke assistenten zoals Alexa of Google Home toont duidelijk dat de online trafiek steeds meer geautomatiseerd,” aldus nog Weinstein. “Op langere termijn zal het aandeel van menselijke gebruikers in reële browsers dan ook steeds kleiner worden.” Dat kan een belangrijk probleem worden voor marketeers en adverteerders. De botactiviteit – die niet noodzakelijk een malafide karakter heeft – betekent immers dat bijna 30 procent van de advertentie-inspanningen terecht komt bij bestemmelingen die hun producten nooit zullen kunnen kopen.

Dit kan een probleem zijn voor marketeers en adverteerders, omdat verkeer van niet-menselijke bronnen betekent dat bijna 30 procent van hun advertentie-inspanningen gaat naar dingen die hun producten nooit zullen kopen.

Lees Verder

 

Posted in internet | No Comments »

Aziatische consument minst tevreden over online shopping

Posted by marcho on 17th April 2018

In Azië toont de consument zich minder tevreden met het online shoppen dan in de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van United Parcel Service (UPS) en consulent ComScore bij meer dan achttienduizend consumenten. De onderzoekers stelden vast dat slechts 57 procent van de Aziatische respondenten tevreden toonde met het online shoppen, tegenover een score van 88 procent in de Verenigde Staten en 78 procent in Europa. Nergens werd een lagere score opgetekend dan in Azië. Bovendien moet worden opgemerkt dat de tevredenheid van de Aziatische online shopper op drie jaar slechts een vooruitgang van 11 procentpunt heeft laten optekenen.

De onderzoekers wijzen erop dat een gratis en snelle levering en kosteloze en gemakkelijke terugname-mogelijkheden als een basisaanbod worden bestempeld. Onder meer werd vastgesteld dat 46 procent van de Aziatische respondenten erkent een online shoppingmand te hebben achtergelaten omdat er geen concrete leveringsdatum werd gemeld of de leveringstijd te langzaam werd geacht. Een online aankoop wordt niet vaak geretourneerd, maar toch wordt aangegeven dat een gratis terugname een belangrijk element was bij een keuze van een online retailer. “Een gratis services is dan ook geen verliespost, maar een mogelijkheid om klanten te winnen en behouden,” aldus de onderzoekers.

Verder werd vastgesteld dat bij terugnames 69 procent van de consumenten bij een aflevering van online aankopen in de fysieke winkel een nieuwe aankopen verrichten. Tevens bleek dat 67 procent bij een online return een nieuwe aankoop doet. “Deze resultaten tonen het belang van een gemakkelijke terugname-politiek,” zeggen de onderzoekers nog. Tevens werd vastgesteld dat Aziatische online shoppers weinig problemen hebben met aankopen in het buitenland. Daarbij kon worden vastgesteld dat 55 procent van de Aziatische respondenten interesse heeft in internationale retailers. Toch zegt 77 procent bij zijn online aankopen liefst in Azië te blijven.

Lees Verder

 

 

Posted in handel, internet | No Comments »

Webtelevisie wordt nieuw marketingkanaal

Posted by marcho on 1st November 2007

Na de weblog is webtelevisie het nieuwste wapen voor communicatie- en marketingafdelingen van bedrijven en organisaties. Dat zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Volgens hem zou dit echter een probleem kunnen worden wanneer deze bewegende relatiemagazines zich als echte informatiezenders zouden willen opwerpen.

Dankzij een verbeterde en goedkopere technologie raakt webtelevisie volgens Tom van der Maas, directeur van het Nederlandse Platform voor de Informatiesamenleving (EPN), steeds meer ingeburgerd. Bedrijven en organisaties beschikken daarbij over een eigen online televisie-zender, die interviews, reportages of nieuwsbulletins maken om buiten de reguliere media zelf nieuws te brengen.

Thomas Bruning maakt zich echter zorgen als zulke webzenders méér pretenderen te zijn dan een bewegend relatiemagazine. Tegenover de krant NRC Handelsblad noemde hij als voorbeeld het dagelijkse online nieuwsbulletin van het politiekorps Zuid-Limburg. “De reportages zijn gemaakt door de afdeling communicatie, die zegt niets anders te brengen dan in de persberichten staat die ook naar kranten, radio en televisie gaan,” aldus Bruning

De NVJ-secretaris voert daarbij aan dat de politie goed controleerbaar moet zijn. “De pers moet de mogelijkheid hebben om op tijd op de plek van een incident te zijn,” stipt Bruning aan. “Als de politie zelf gaat vertellen hoe goed ze ter plekke heeft gehandeld, kan die controlerende rol niet worden uitgeoefend.” Ditzelfde geldt volgens hem ook voor sportorganisaties en bedrijven.

Toch denkt de Bruning en van der Maas dat het publiek wel onderscheid kan maken tussen een bedrijfsjournaal en onafhankelijke journalistiek. “Ze trekken beduidend minder geïnteresseerden dan de massamedia,” aldus Tom van der Maas. Bovendien brengt de onafhankelijke journalistiek de echte feiten tussen de veelheid van nieuws.”

Posted in internet, reclame & marketing | No Comments »

Firewall en phishing grotendeels onbekend

Posted by marcho on 1st November 2007

Een groot gedeelte van de computergebruikers weet eigenlijk niet wat termen zoals firewall en phishing zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond. Bovendien blijken computergebruikers volgens de onderzoekers veel beter beveiligd te zijn dan in werkelijkheid het geval is. Het rapport stelt dat alleen de providers voor een verhoogde veiligheid kunnen zorgen.

“Bij 62 procent van de computergebruikers die dachten een anti-spywarepakket geïnstalleerd te hebben, bleek dit in werkelijkheid niet het geval te zijn,” aldus het magazine Planet Internet. “Bij 29 procent van de personen die dachten spyware-vrij te zijn, vonden de onderzoekers wel degelijk malafide programma’s. Tien procent van de computers was op het ogenblik van onderzoek besmet met één of meer virussen.”

Nochtans had ongeveer 80 procent van de computereigenaars gezegd dat ze voldoende beschermd waren. Bij computers met een draadloze internetverbinding bleek 56 procent geen afdoende beveiliging te hebben. “Bovendien gaf bijna een kwart van de ondervraagden toe dat zijn computer het voorbije jaar met een computervirus was besmet,” aldus nog de Nederlandse Consumentenbond.

Ongeveer de helft van de ondervraagden bleek ook niet te weten wat het verschil is tussen anti-virussoftware en een firewall. “Van de gebruikers die dat verschil wel meenden te kennen, bleek bij doorvragen dat 57 procent eigenlijk toch niet goed het verschil tussen beide vormen van beveiliging wist aan te duiden,” aldus Planet Internet. “De term phishing blijkt bij de helft van de mensen een onbekend fenomeen.”

Driekwart van de gebruikers kon ook niet zeggen hoe vaak de anti-virussoftware op zijn computer updates binnenhaalt. De resultaten ondersteunen de Nederlandse Consumentenbond naar eigen zeggen in zijn streven naar een ingebakken veiligheid, waarbij niet de gebruikers, maar wel de aanbieders van verbindingen en computers de beveiliging moeten regelen.

Posted in internet | No Comments »

Overheid kent te weinig van cybercrime

Posted by marcho on 31st October 2007

Overheden zullen het niet gemakkelijk hebben om internetcriminaliteit te bestrijden. Dat is de conclusie van een rapport van het Canadese analysebureau International Perspectives. Vooral een duidelijk gebrek aan besef van wat cybercrime eigenlijk inhoudt, vormt volgens de onderzoekers de grootste hinderpaal voor een daadwerkelijke en efficiënte aanpak van het probleem.

“Het is voor een gewone persoon bijzonder moeilijk om te begrijpen wat er eigenlijk met cybercrime wordt bedoeld,” aldus het rapport van International Perspectives. “Men denkt soms verkeerdelijk dat het om een nieuw soort misdrijven gaat, maar meestal zijn het traditionele malafide praktijken die door het gebruik van technologie meer mogelijkheden hebben gekregen.”

Volgens International Perspectives moeten overheden onmiddellijk starten met een campagne tegen cybercrime. “Tot nu toe is men er niet in geslaagd om een adequate beweging op gang te brengen om cybercrime te counteren,” aldus de onderzoekers. “Zelfs op het gebied van voorlichting schiet men tekort. Het opzetten van websites over cybercrime is daarvoor niet voldoende.”

De onderzoekers stellen daarbij dat opvallende mediacampagnes efficiënter zouden zijn en iedereen duidelijk zouden kunnen maken dat ook zij getroffen worden door cybercrime. “Ook het gebied van opleiding moet er nog werk geleverd worden en een aantal hogere opleidingsinstituten zouden moeten gedwongen worden om extra aandacht te besteden aan deze problematiek,” voeren ze nog aan.

Het probleem is echter dat cybercrime vooral een technologische basis heeft. “Niet iedereen is even vertrouwd met technologie,” merkt International Perspectives op. “Ministers die amper tien jaar met een computer aan de slag zijn, zullen het bijzonder moeilijk vinden om het probleem te vatten. Cybercrime is immers niet echt tastbaar en dus ook niet zo evident als andere misdrijven.”

Maar het bestrijden van cybercrime moet volgens International Perspectives vooral aan de basis beginnen. “Indien individuen daarbij hun eigen verantwoordelijkheid accepteren en geïnteresseerd raken in de bestrijding van cybercrime, zullen ook bedrijven en politici uiteindelijk volgen,” voeren ze aan. “Op dat ogenblik ontstaat er een kettingreactie die wel in staat is om iets te realiseren.”

De overheid moet volgens het rapport een afzonderlijke politie-eenheid in het leven roepen om cybercrime te bestrijden, in plaats van binnen de bestaande diensten een afdeling voor dit soort misdrijven op te richten. Daarnaast zou er een commissie moeten geïnstalleerd worden voor technische aspecten op het gebied van veiligheid en onderzoek. In die commissie zouden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, privacy-organisaties, veiligheid, politie, juristen en academici moeten zetelen.

Daarnaast moet er volgens International Perspectives ook actie ondernomen worden op het vlak van wetgeving. “Een aantal malafide activiteiten worden door de bestaande wetten nog niet erkend als misdrijf,” wordt er aangevoerd. “Die activiteiten moeten zo vlug mogelijk gecriminaliseerd worden en dus strafbaar gemaakt worden.”

Posted in internet | No Comments »

Ouders minder positief tegenover internet

Posted by marcho on 31st October 2007

Ouders bepalen steeds meer de mediaconsumptie van hun kinderen. Bovendien staan ze veel minder positief tegenover het internet dan drie jaar geleden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het Pew Internet and American Life Project. Maar de onderzoekers kwamen wel tot de vaststelling dat ouders ook het gebruik van andere media door hun kinderen, strikter opvolgen.

Uit het Pew-onderzoek blijkt dat 59 procent van de Amerikaanse ouders van mening is dat het internet een goed product is geweest voor hun kinderen. Drie jaar geleden was echter nog 67 procent die mening toegedaan. Daarnaast zegt 30 procent van de ouders dat het internet geen enkele invloed heeft gehad op hun kinderen of daarover geen mening te hebben. Dat is 5 procent meer dan drie jaar geleden.

Bovendien blijkt dat 65 procent van de ondervraagde ouders het internetgebruik van hun kinderen volgen en te controleren welke websites er door hun kroost worden bezocht. Maar een nog groter aantal ouders heeft algemene regels rond de algemene media-comsumptie van hun kinderen. Twee op drie ouders hebben één of andere regel over het mediagebruik – televisie, internet, videogames – van hun kinderen.

De meeste ouders stelden dat digitale technologieën hun leven gemakkelijker maakt, maar hun kinderen zijn nog positiever. In die groep stelt immers 66 procent dat dergelijke toepassingen hun leven gemakkelijker maken, tegenover 69 procent bij hun ouders. In beide groepen zegt ook twee op drie ondervraagden twee of drie digitale apparaten te bezitten, al gaat het dikwijls om verschillende soorten toestellen.

Uit het onderzoek bleek dat op dit ogenblik ongeveer 93 procent van de Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. Bij hun ouders is dat zelfs 94 procent.

Posted in internet | No Comments »

Europa verstuurt minder spam

Posted by marcho on 31st October 2007

Europa is er tijdens het derde kwartaal van dit jaar in geslaagd het verzenden van spam-berichten met 3,7 procent te verminderen. Dat is een grote tegenstelling met de Verenigde Staten, die het aantal verstuurde spamberichten zag toenemen en de kloof met de andere landen alleen maar groter ziet worden. Op de tweede plaats staat nu Zuid-Korea, dat China is voorbij gestoken.

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar vertegenwoordigden de Verenigde Staten 28,4 procent van de wereldwijde spam-productie. Het kwartaal voordien was dat nog 19,4 procent. “Daarmee hebben de Verenigde Staten de kloof met de rest van de wereld nog vergroot,” aldus het onderzoeksbureau Sophos. “China zakte immers van 8,4 procent naar 4,9 procent. Zuid-Korea staat nu derde met 5,2 procent.”

Rusland volgt op een vierde plaats 4,4 procent en Brazilië maakt de top vijf rond met 3,7 procent. Daarmee vormen de opkomende economieën van de BRIC-landen meteen ook een belangrijke bron van spam. Alleen India blijkt daarop een uitzondering te maken, want het is niet terug te vinden bij de twaalf zwaarste spamproducenten uit de rangschikking van Sophos.

De Europese Unie telt vijf vertegenwoordigers in de Sophos-lijst. Frankrijk staat met 3,6 procent op een zesde plaats, terwijl Duitsland één plaats verder volgt met 3,4 procent. Verderop in de lijst staan Polen – negende met 2,7 procent – Groot-Brittannië – tiende met 2,4 procent – en Roemenië – elfde met 2,3 procent. Maar algemeen heeft Europa zijn aandeel in de wereldwijde spamproductie met 3,7 procent verminderd.

Turkije staat achtste met 3,2 procent, terwijl Mexico met 1,9 procent op een twaalfde plaats volgt. De onderzoekers wijzen erop dat Canada zijn spamproductie heeft kunnen afbouwen tot amper 0,8 procent. “Dat is het gevolg van gerichte inspanningen van de Canadese overheid,” aldus Sophos. Dat heeft echter niet kunnen beletten dat Noord-Amerika de grootste producent van spam is geworden en Azië en Europa heeft voorbijgestoken.

Posted in internet | No Comments »

ICANN neemt afscheid van Vint Cerf

Posted by marcho on 30th October 2007

Internetpionier Vint Cerf neemt afscheid van de Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie die het internet beheert en waar hij sinds 2000 onbezoldigd voorzitter van was. Cerf (64) wil zich in de toekomst vooral toeleggen op zijn adviseurs-werk bij het internetbedrijf Google en het schrijven van een aantal boeken. Zelf ziet hij het internet in de toekomst evolueren naar een interplanetair systeem.

“Toen Vint Cerf de raad van bestuur van ICANN vervoegde, vroegen velen zich af of de organisatie wel zou overleven,” aldus het persbureau Associated Press. “Hoewel sommige mensen nog altijd klagen dat ICANN arbitrair optreedt, geheimdoenerig en traag is, ligt de focus op dit ogenblik vooral op de verbetering van de organisatie dan op de vervanging door een andere organisatie.”

Onder Vint Cerf slaagde ICANN er volgens het persbureau in om een aantal stormen te overwinnen en werkt het ook aan een aantal kernpunten. “Zo wordt er nu gestreefd naar de creatie van mechanismen om gemakkelijker internetadressen bij te kunnen voegen, met inbegrip van domeinnamen in andere talen dan het Engels,” voert Associated Press aan. “Cerf meent dan ook dat ICANN op een aantal vlakken aan geloofwaardigheid heeft gewonnen.”

Onder meer slaagde ICANN erin om te weerstaan aan pogingen van China, Brazilië en een aantal anderen om de organisatie te laten vervangen door een internationale instelling waarop andere regeringen een grotere controle zouden kunnen uitoefenen. Zelfs de Europese Unie toonde zich voorstander om het beheer van de domeinnamen over te hevelen naar een andere organisatie. Maar ICANN slaagde erin ongehavend uit de strijd te komen.

Dat was volgens ICANN-directeur Paul Twomey vooral het werk van Vint Cerf, die volgens hem met iedereen kan praten en hen door zijn grote kennis van het internet van zijn mening kan overtuigen. Als mogelijke opvolgers voor Cerf worden onder meer de namen genoemd van de telecommunicatie-expert Roberto Gaetano en de jurist Peter Dengate, die eerder al bij ICANN waren betrokken, maar niet de naambekendheid genieten van Vint Cerf.

Vinton Cerf ontwikkelde in 1973 samen met Bob Kahn de architectuur van wat later het internet werd. Van 1976 tot 1982 was hij actief bij het Advanced Research Projects Agency van het Amerikaans Department of Defense, waar hij een hoofdrol speelde bij het ontwerpen van het TCP/IP-protocol en het internet. Bij MCI Digital Information Services leidde hij vervolgens van 1982 tot 1986 de techniek van MCI Mail, de eerste commerciële e-maildienst.

In 1986 ging Cerf naar de Corporation for National Research Initiatives van Bob Kahn, maar keerde in 1994 terug naar MCI. In september 2005 stapte hij echter over naar Google, waar hij aangesteld werd als internet-evangelist. In december 1997 kreeg Cerf de ‘National Medal of Technology’ van president Bill Clinton, samen met zijn partner Robert E. Kahn, voor deze prestaties.

Zelf ziet Cerf het internet verder evolueren naar breedband en mobiele toegang en vooral naar een internet in de ruimte. Tegen het einde van dit decennium verwacht hij dat het internet wereldwijd meer dan drie miljard gebruikers zal hebben.

Posted in internet | No Comments »

E-commerce nog niet verzadigd

Posted by marcho on 30th October 2007

De online retailhandel blijft een jaarlijkse groei van 20 procent kennen. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau ComScore. De gewone online retailhandel kent daarbij een groei van 23 procent, terwijl de omzet van de online reissector een jaarlijkse stijging kent van 11 procent. Die cijfers maken volgens de onderzoekers duidelijk dat de sector nog lang niet verzadigd is.

De gewone online retailhandel zal volgens ComScore dit jaar in de Verenigde Staten een omzet halen van meer van 200 miljard dollar. Daarvan wordt 58 procent gerealiseerd door de gewone online detailhandel. De rest komt voor rekening van de online reissector. Videogames, consoles en toebehoren blijven de meest populaire tak van de internethandel. De omzet kende hier zelfs een verdriedubbeling tegenover vorig jaar.

Die opmerkelijke groei is volgens de onderzoekers vooral te danken aan het lanceren van Nintendo Wii en de Sony PlayStation 3. Consumentenelektronica vormt met een groei van 58 procent de tweede snelst groeiende categorie, vooral dankzij de verkopen van hdtv-toestellen en flatscreen modellen. De top drie wordt rondgemaakt door speelgoed en hobby’s, die een groei kenden van 57 procent.

De sterke groei van de online speelgoedhandel is volgens de onderzoekers opmerkelijk, gezien de recente problemen die de sector de jongste tijd heeft gekend met het terugroepen van allerlei producten. “Maar het zou kunnen dat de consumenten vrezen dat er tijdens de eindejaarsperiode een speelgoedtekort zou kunnen opduiken en daarom hun aankopen vervroegen,” aldus de onderzoekers. “Ook zou het kunnen dat consumenten hun teruggeroepen speelgoed vervangen door nieuwe producten.”

Posted in internet, retail | No Comments »

Internet niet meest fraudegevoelig medium

Posted by marcho on 30th October 2007

In tegenstelling tot wat velen aannemen, is het internet niet het meest fraudegevoelig medium. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat gedrukte advertenties nog altijd een veel omvangrijker bron van fraude zijn dan het internet. Zelfs televisie en radio zijn bijna even fraudegevoelig als het internet.

Uit het FTC-onderzoek kwam naar voor dat direct mail, flyers en advertenties in kranten en magazines 27 procent van alle fraudegevallen vertegenwoordigen. Het internet en e-mail volgen op een tweede plaats met 22 procent. Dat is amper één procent meer dan televisie en radio. Tenslotte volgt telemarketing met 9 procent. Wel werden alleen fraudegevallen geteld waarbij inderdaad slachtoffers werden gemaakt.

De grootste fraudecategorie waren afslankingsmiddelen, die in de Verenigde Staten 4,8 miljoen slachtoffers per jaar zouden maken. Op de tweede plaats volgden buitenlandse loterijen met 3,2 miljoen slachtoffers. Vervolgens komen kortingfraude, waarbij mensen een extra product beloofd worden bij een aankoop, thuiswerk en kredietkaartverzekeringen. In totaal zouden per jaar 30,2 Amerikanen – 13,5 procent van de bevolking – het slachtoffer worden van fraude.

Posted in internet | No Comments »