managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'voeding & horeca' Category

Alcohol veroorzaakt jaarlijks ruim 2,5 miljoen overlijdens

Posted by managing21 on 12th juli 2024

Alcohol was vijf jaar geleden wereldwijd verantwoordelijk voor 2,6 miljoen overlijdens. Hiermee vertegenwoordigt alcohol 4,7 procent van alle overlijdens die dat jaar wereldwijd moesten worden geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organization (WHO). Datzelfde jaar veroorzaakten psychoactieve drugs volgens het rapport nog eens 600.000 overlijdens.

“Het wereldwijde gebruik van alcohol en de schade die daarmee gepaard gaat, is sinds het begin van het voorbije decennium weliswaar enigszins afgenomen, maar de lasten van het alcoholgebruik voor de gezondheid en het sociale weefsel blijven onaanvaardbaar hoog”, merkt Tedros Ghebreyesus, directeur-generaal van de internationale gezondheidsorganisatie, op. “Jongeren worden daarbij onevenredig zwaar getroffen. Het hoogste percentage sterfgevallen als gevolg van alcoholgebruik – 13 procent – werd vijf jaar geleden genoteerd in de leeftijdscategorie tussen twintig en negenendertig jaar.”

Gemiddeld drinkt de wereldbevolking jaarlijks 5,5 liter alcohol. – Foto: Pixabay/Delo

“Hoewel er een lichte stijging kon worden gemeld in het aantal landen dat een nationaal alcoholbeleid heeft aangenomen, is er weinig vooruitgang geboekt bij het implementeren van beleidsinterventies – zoals een gericht prijsbeleid en uitgebreide beperkingen op de marketing en beschikbaarheid van alcoholische dranken – die een grote impact kunnen hebben en het bewijs hebben geleverd dat ze alcoholgerelateerde schade kunnen verminderen”, betoogde Ghebreyesus nog. “De inspanningen voor de implementatie van die maatregelen moeten dringend worden opgevoerd.”

In het rapport wordt aangevoerd dat de sterftecijfers als gevolg van alcoholgebruik per liter geconsumeerde alcohol het hoogst zijn in landen met een laag inkomen en tot het laagste niveau terugvallen in landen met een hoog inkomen. “Van alle sterfgevallen die vijf jaar geleden aan alcohol moesten worden toegeschreven, waren naar schatting 1,6 miljoen overlijdens het gevolg van niet-overdraagbare aandoeningen”, wordt er beklemtoond. “Alcohol werd daarbij gelinkt aan 474.000 sterfgevallen door cardiologische aandoeningen en 401.000 overlijdens aan kanker.”

Daarnaast moesten ongeveer 724.000 sterfgevallen worden toegeschreven aan lichamelijke letsels die door de consumptie van alcohol werden veroorzaakt. Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan verkeersongevallen, maar alcohol is vaak ook een belangrijke factor bij zelfverminking of interpersoonlijk gemeld. Nog eens 284.000 overlijdens werden in verband gebracht met overdraagbare ziektes. “Onder meer is aangetoond dat alcoholconsumptie het risico op de overdracht van een hiv-besmetting verhoogt”, werpen de onderzoekers op. “De consumptie van alcohol kan immers tot een hoger risico op onbeschermde seks leiden en scherpt door de onderdrukking van een breed scala aan immuunreacties, ook het risico op tuberculose aan.”

Verslaving

Uit het rapport blijkt dat er vijf jaar geleden wereldwijd ongeveer 400 miljoen mensen worstelden met stoornissen in het gebruik van alcohol. Daarbij zouden 209 miljoen mensen aan een alcoholverslaving lijden. “Alcohol verhoogt het risico op chronische ziekten en psychische aandoeningen en resulteert tragisch genoeg jaarlijks in miljoenen sterfgevallen die perfect voorkomen zouden kunnen worden”, benadrukte directeur-generaal Ghebreyesus. “Het probleem legt een zware last op gezinnen en gemeenschappen en verhoogt de blootstelling aan ongevallen, verwondingen en geweld. Om een gezondere, rechtvaardigere samenleving op te bouwen, moet er dan ook dringend gewerkt worden aan doortastende maatregelen die de negatieve gevolgen van alcoholgebruik verminderen en de behandeling voor stoornissen in middelengebruik toegankelijk en betaalbaar maken.”

De alcoholconsumptie per hoofd van de wereldbevolking heeft het voorbije decennium wel een lichte daling laten optekenen. “In 2010 was er sprake van een gemiddelde consumptie van 5,7 liter per hoofd van de wereldbevolking”, wordt er aangevoerd. “Vijf jaar geleden was dat gedaald tot 5,5 liter.” De hoogste niveaus van consumptie per hoofd van de bevolking werden vijf jaar geleden waargenomen in Europa (9,2 liter), gevolgd door Noord-Amerika en Zuid-Amerika (7,5 liter).

Per dag werd er per hoofd van de wereldbevolking gemiddeld 27 gram pure alcohol geconsumeerd. “Dat komt overeen met ongeveer twee glazen wijn, twee glazen bier van 33 centiliter of twee porties sterke drank van 4 centiliter”, wordt er verduidelijkt. Daarbij bleek 38 procent van de drinkers zich aan een belangrijke overconsumptie schuldig gemaakt, waarbij in de maand voordien minstens één keer een verbruik van tenminste 60 gram pure alcohol moest worden gemeld. Dat komt overeen met vier of vijf glazen wijn, bier of sterke drank. Aanhoudend zwaar drinken werd vooral bij de mannelijke bevolking geregistreerd.

In de leeftijdsgroep tussen vijftien en negentien jaar werd een alcoholgebruik van 23,5 procent gemeld. Ook hier worden de hoogste scores opgetekend in Europa (45,9 procent) en Noord-Amerika en Zuid-Amerika (43,9 procent).

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Alcohol veroorzaakt jaarlijks ruim 2,5 miljoen overlijdens

Drinkgedrag wordt sterk beïnvloed door lokale gewoontes

Posted by managing21 on 30th juni 2024

Het drinkgedrag van de bevolking kan worden gelinkt aan een aantal stabiele clusters die gedeeltelijk door de geografische ligging van de locatie lijkt te worden betaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Society for the Study of Addiction, gebaseerd op een analyse van de drinkpatronen in de verschillende Europese regio’s de voorbije twee decennia.

In het algemeen kunnen volgens de onderzoekers zes lokale drinkpatronen worden vastgesteld. “In eerste instantie kunnen een aantal wijndrinkende landen worden geïdentificeerd”, merken de wetenschappers op. “Tot deze groep behoren Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal en Zweden. Deze naties worden gekenmerkt door de hoogste consumptie van wijnen en het laagste verbruik van bieren en sterke dranken. Tegelijkertijd worden deze landen door de laagste totale alcoholconsumptie gekenmerkt.”

In een aantal landen blijkt een duidelijke voorkeur voor bier. – Foto: Pixabay/MisterPittinger

“Daarnaast zijn er een aantal regio’s waar veel bier en weinig sterke dranken worden geconsumeerd. Tot deze categorie behoren Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Slovenië en Spanje. Deze regio’s worden gekenmerkt door een hoge consumptie van bier, een relatief lage consumptie van sterke drank. Deze populaties blijken bovendien de hoogste consumptie in het buitenland te laten optekenen. Maar er zijn ook landen die gekenmerkt worden door een grote consumptie van bieren, maar moeten ook vaak bingedrinken melden. Deze fenomenen kunnen worden opgemerkt in Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije. Deze landen laten een hoog algemeen alcoholverbruik noteren en registreren de hoogste bierconsumptie van Europa. Er moet hier echter ook een hoge prevalentie van zwaar incidenteel alcoholgebruik worden gemeld.”

Een volgende categorie omvat locaties met een hoge consumptie van sterke dranken. Dit fenomeen moet vooral worden opgemerkt in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Deze regio wordt gekenmerkt door de hoogste consumptie van sterke drank, maar ook door een hoge bierconsumptie, resulterend in de hoogste totale alcoholconsumptie van Europa. Tegelijkertijd laat deze regio de laagste wijnconsumptie van Europa optekenen. Er is hier volgens de onderzoekers ook weinig sprake van bingedrinken, hoewel er een regelmatige consumptie van sterke drank moet worden geregistreerd.

Anderzijds zijn er ook landen waar een hoge alcoholconsumptie moet worden opgetekend, maar waar er ook sprake is van lange periodes van onthouding. Tot deze groep behoren Oekraïne, Bulgarije en Cyprus. Deze landen worden gekenmerkt door de laagste prevalentie van drinkers en de hoogste prevalentie van geheelonthouders. Er is hier echter ook sprake van een hoge en regelmatige consumptie van sterke drank. Tenslotte zijn er ook landen met een hoge prevalentie van regelmatig drankverbruik en bingedrinken. Deze groep omvat Finland, IJsland, Ierland, Luxemburg en Malta. Deze landen tellen de hoogste percentages aan drinkers en worden ook het vaakst met bingedrinken geconfronteerd.

Nagenoeg ongewijzigd

De onderzoekers merken op dat deze onderscheiden clusters de voorbije twee decennia ongeveer ongewijzigd zijn gebleven. Over die periode bleek tweederde van de onderzochte landen voor alle metingen in hetzelfde cluster. “De studie vond daarbij ook significante verbanden tussen de onderscheiden drinkpatronen en volksgezondheid. Landen met een hoge consumptie van sterke drank of een hoge prevalentie van drankmisbruik – Estland, Letland, Litouwen, Oekraïne, Bulgarije en Cyprus – melden daarbij de hoogste gemiddelden van inwoners die door de consequenties van de consumptie zware gezondheidsschade of een vroegtijdig overlijden dienden te vrezen.

“De specifieke drinkpatronen van Europa lijken diep geworteld te zijn in de cultuur en zijn daarom moeilijk te veranderen”, merkt onderzoeksleider Jürgen Rehm op. “Omdat drinkpatronen sterk geassocieerd zijn met gezondheidsschade en vroegtijdige overlijdens, moeten er strategieën worden gevonden om de patronen van de clusters die het zwaarst door de negatieve consequenties worden getroffen, te veranderen. Er is een alcoholbeleid beschikbaar om deze verandering door te drukken. Deze strategieën zouden voor alle Europese landen moeten worden overwogen, aangezien aangezien het algemene drinkpatroon in deze regio nog steeds een hoog niveau laat optekenen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Drinkgedrag wordt sterk beïnvloed door lokale gewoontes

Weense worst wil erkenning als Oostenrijks immaterieel cultureel erfgoed

Posted by managing21 on 19th juni 2024

De Oostenrijkse hoofdstad Wenen streeft naar een nieuwe vertegenwoordiging in het immaterieel erfgoed van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco). Eerder al werden de Weense walsen en de Weense duivensport in de lijst opgenomen, maar nu hoopt ook de Weense worst datzelfde pad te kunnen opgaan. De Verein zur Förderung der Würstelstandkultur, het verbond van de uitbaters van worstenkramen in Wenen, heeft daarvoor een aanvraag ingediend.

“De walsen en de koffiehuizen, die al officieel tot het Oostenrijkse immateriële erfgoed behoren, vertegenwoordigen het hogere sociale leven in de Oostenrijkse hoofdstad, maar met een erkenning van de worstenkramen zou ook de volkse kant van Wenen aan bod komen”, wordt er opgemerkt. “De worstenkramen zijn in feite een geliefd instituut geworden dat zowel door late operabezoekers als door werknemers in ploegendienst overdag wordt bezocht.”

Burgemeester Michael Ludwig, tweede van links, steunt het initiatief. – Foto: Stadt Wien/Christian Jobst

De Weense worstenkramen gaan terug tot de oorspronkelijke mobiele eetkramen en verkoopstands uit het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. De waren bedoeld om een inkomen te verschaffen aan oorlogsinvaliden, waardoor ze ook met een de sociale welvaartsgeschiedenis van de stad. Het vaste worstenkraam is echter een relatief recente verwezenlijking. De stad Wenen stond vaste standplaatsen pas in 1969 toe. Het oudste nog bestaande worstenkraam – Würstelstand Leo – werd in 1928 geopend. Het kraam bevindt zich op de Döblinger Gürtel.

Weense identiteit

Michael Ludwig, de burgemeester van Wenen, heeft zich al achter het initiatief van de uitbaters van de worstenkramen geschaard. “De Weense worstenkramen zijn onlosmakelijk verbonden met het hart van onze stad en zijn meer dan alleen maar locaties waar heerlijk eten wordt verkocht,” zei Ludwig. “De worstenkramen maken deel uit van de identiteit en de geschiedenis van de stad. Ze zijn bovendien ook een sociaal knooppunt en versterken de gemeenschap en saamhorigheid in Wenen. Vele mensen gebruiken de worstenkramen bovendien om tijdens de lunchpauze een snelle maaltijd te nemen.”

De burgemeester riep de bevolking op de worstenkramen te steunen, regelmatig te bezoeken en te tonen dat hun waarde wordt erkend. “De worstenkramen maken niet alleen deel uit van ons dagelijks leven, maar zijn ook ambassadeurs van onze unieke Weense cultuur,” beklemtoonde Ludwig. Aangevoerd werd dat de worstenkramen ook tot de Oostenrijkse cultuur zijn doorgedrongen. Het worstenkraam komt onder meer in ‘Tante Jolesh’ van Friedrich Torberg aan bod, net zoals in ‘Im Schatten der Burenwurscht’ van Hans Carl Altmann. Regisseur Elizabeth T. Spira bracht in het midden van de jaren negentig van de voorbije eeuw met de televisiedocumentaire ‘Am Würstelstand’ al een ode aan het Weense worstenkraam.

“Worstenkramen zijn een integraal onderdeel van de Weense gastronomie,” wierp ook Walter Ruck, voorzitter van de Wirtschaftskammer Wien. “Ook al is het aanbod van snacks de jongste jaren sterk toegenomen, de worstenkramen hebben een vaste plaats bij zowel de lokale bevolking als bij de bezoekers van de stad. Worstenkramen horen bij Wenen evenveel als de wijnlokalen en koffiehuizen. De worstenkramen vormen niet alleen een culinair station, maar zijn locaties waar alle sociale klassen samenkomen en waar vaak Weense humor wordt gekweekt.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in media & cultuur, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Weense worst wil erkenning als Oostenrijks immaterieel cultureel erfgoed

Japanse consumptie van zeevoeding op een historisch dieptepunt

Posted by managing21 on 17th juni 2024

De Japanse consumptie van zeevoeding is naar een historisch dieptepunt gedaald. Dat blijkt uit een rapport van het Japanse ministerie van landbouw, bosbouw en visserij over het voedingspatroon van de lokale bevolking twee jaar geleden. Op dat ogenblik bleek in Japan per hoofd van de bevolking jaarlijks nog gemiddeld 22 miljard kilogram zeevoeding te worden geconsumeerd. In 2001 was er nog sprake van een gemiddelde van 40,2 kilogram per jaar.

Er wordt aan toegevoegd dat de Japanse gezinnen inmiddels meer vlees dan vis consumeren. “Sinds de piek in 2001 is de Japanse bevolking steeds minder zeevoeding beginnen te consumeren”, wordt in het rapport opgemerkt. “De Japanse vleesconsumptie is daarentegen echter gestegen en bereikte twee jaar geleden een gemiddelde van 34 kilogram per hoofd van de bevolking.” 

Japan consumeerde vorig jaar per hoofd van de bevolking nog gemiddeld 22 miljard kilogram zeevoeding. – Pixabay/Kevin Petit

Ook de aankopen van verse zeevruchten vertonen een neerwaartse trend. Hier was er vorig jaar nog sprake van bijna 6,38 kilogram. Dat is ongeveer de helft van het volume van 12,92 kilogram dat in 2004 kon worden geregistreerd. Het Japanse ministerie van landbouw gaf in een reactie op het rapport aan dat het noodzakelijk is om de voordelen van de consumptie van vis en schaaldieren te promoten.

Verschillende oorzaken

Er blijken volgens het rapport verschillende redenen te kunnen worden aangehaald om de tanende interesse in zeevoeding bij de Japanse bevolking te verklaren. “Daarbij merkte 45,9 procent van de respondenten op dat in hun gezin verscheidene leden vlees op het menu wensen”, geven de onderzoekers aan. “Daarnaast wees 42,1 procent naar het prijsniveau, waarbij werd aangevoerd dat zeevruchten en vis duurder zijn dan vlees. Tenslotte gaf 38 procent aan dat zeevoeding moeilijker te koken was.”

Verder wordt opgemerkt dat de visserijsector tevens wordt geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten en een vergrijzende beroepsbevolking. Twee jaar geleden waren er in de sector 123.100 mensen werkzaam. Dat is ongeveer de helft van de 238.300 werknemers die in 2003 konden worden geteld. Verder werd opgemerkt dat twee jaar geleden 37,7 procent van de werknemers ouder dan 65 jaar was. Daarentegen werden tijdens diezelfde periode in de Japanse visserij nog slechts 1.691 nieuwe werknemers ingeschreven.

Dit betekent volgens de onderzoekers dat de opvolging binnen de gezinnen van de vissers niet langer is gegarandeerd. “Kinderen uit vissersgezinnen worden vaak afgeschrikt door het onstabiele waarden en de diversifiërende waarden over leven en werk”, wordt er aangevoerd. “Dit draagt bij tot het belangrijke tekort aan arbeidskrachten waarmee de sector wordt geconfronteerd. Wel moet worden vastgesteld dat in de stedelijke gebieden veel mensen een interesse in de visserijsector tonen. Het blijft voor de Japanse visserij cruciaal inspanningen te doen om nieuwe werknemers voor de toekomst veilig te stellen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Japanse consumptie van zeevoeding op een historisch dieptepunt

Aquacultuur voor de eerste keer grotere voedselproducent dan wilde visserij

Posted by managing21 on 17th juni 2024

Aquacultuur eist een steeds belangrijkere rol op in de invulling van de wereldwijde voedselbehoeften. Voor de eerste keer in de geschiedenis was de aquacultuur een grotere producent van voeding dan de wilde visserij. Dat blijkt uit een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties over de wereldwijde voedselproductie twee jaar geleden.

Aangezien de wereldwijde vraag naar aquatische voedingsmiddelen naar verwachting zal blijven groeien, is een toename van de duurzame productie volgens de onderzoekers van vitaal belang voor gezonde voeding.

Voedselzekerheid

Aquacultuur produceerde wereldwijd twee jaar geleden 94,4 miljoen ton voeding. Dat volume vertegenwoordigde 51 procent van de totale productie van de visserij. Bovendien zorgde aquacultuur voor 57 procent van de productie die bestemd is voor menselijke consumptie. “Aquatische systemen worden steeds meer erkend als een vitaal element voor de garantie van de voedselzekerheid,” voeren de onderzoekers aan.

Aquacultuur produceerde wereldwijd twee jaar geleden 94,4 miljoen ton voeding. – Foto: Pixabay/Rajesh Balouria

“Vanwege hun grote diversiteit en hun capaciteit om ecosysteemdiensten te leveren en gezonde voeding te ondersteunen, vormen aquatische voedselsystemen een levensvatbare en effectieve oplossing die meer mogelijkheden biedt om de wereldwijde voedselzekerheid en voeding te verbeteren.”

Terwijl de productie van de wilde visserij de voorbije decennia grotendeels onveranderd is gebleven, is de aquacultuur volgens het rapport sinds de start van dit decennium met 6,6 procent toegenomen. “De duurzaamheid van wilde visbestanden blijft een bron van bekommernis,” wordt eraan toegevoegd. “Het aandeel mariene bestanden dat binnen biologisch duurzame grenzen wordt bevist, is drie jaar geleden tot 62,3 procent gedaald. Dat is 2,3 procent lager dan vijf jaar geleden. Er moet dringend actie worden ondernomen om de instandhouding en het herstel van de visbestanden te versnellen.”

Groot potentieel

“Met een wereldbevolking die tegen het einde van dit decennium naar verwachting 8,5 miljard mensen zal bedragen, vergt het voorzien in voldoende voedsel, voeding en bestaansmiddelen voor deze groeiende bevolking aanzienlijke investeringen”, stippen de onderzoekers nog aan. “Aquacultuur kan een belangrijke rol spelen, vooral in Afrika waar het grote potentieel nog niet wordt gerealiseerd.” Er wordt nog opgemerkt dat meer dan 40 procent van de totale wereldbevolking zich geen gezond dieet kan veroorloven.

Aquatische producten blijven een van de meest verhandelde voedingsmiddelen in de wereld. Twee jaar geleden liet de sector een recordomzet van 195 miljard dollar optekenen. Dat betekende een stijging met 19 procent tegenover de opbrengsten die voor de uitbraak van de covid-pandemie werden gemeld. “Ondanks deze belangrijke resultaten staat de sector nog steeds voor grote uitdagingen”, werpen de onderzoekers op.

“Er moet afgerekend worden met de bekommernissen die door de klimaatverandering en natuurrampen naar voor worden geschoven. Daarnaast is er ook nog sprake van waterschaarste, vervuiling, verlies van biodiversiteit en andere problemen die door de mens zijn veroorzaakt.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Aquacultuur voor de eerste keer grotere voedselproducent dan wilde visserij

Corona verdringt Budweiser als meest waardevolle bier van de wereld

Posted by managing21 on 15th juni 2024

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Corona verdringt Budweiser als meest waardevolle bier van de wereld

Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten

Posted by managing21 on 11th september 2023

In de Bordeaux-regio, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk, hebben vele wijnbouwers beslist om de druivenoogst tijdens de nacht te plannen. Die strategie moet ervoor zorgen dat de optimale versheid, nodig voor de productie van de beste wijnen, blijft gegarandeerd. De maatregel is een reactie op de klimaatverandering. Tijdens de dag lopen de temperaturen immers te hoog op. Ook om vijf uur in de ochtend lopen de temperaturen tijdens warme zomerdagen al tot 20 graden Celsius op.

“Een nachtelijke oogst moet de kwaliteit, versheid en smaak van de druiven garanderen”, merken de betrokken producenten op. “Die maatregel is ook beter voor de apparatuur en de arbeiders.” Nachtelijke oogsten zijn in verschillende andere wijnlanden met hete zomers – zoals Australië en Californië – al een gangbare praktijk, maar de praktijk zal volgens experts waarschijnlijk ook in de Bordeaux-regio gebruikelijker worden naarmate de klimaatverandering versnelt.

De Bordeaux-wijnen proberen zich aan klimaatverandering aan te passen. – Foto: Sergey Nemo/Pixabay

Nachtelijke oogsten kunnen volgens Kees Van Leeuwen, professor wijnbouw aan de Bordeaux Sciences Agro Université, telers in financiële nood tevens helpen geld te besparen. Deze optie betekent immers dat het koelen van de druiven kan worden overgeslagen terwijl de oogst wordt vervoerd om geperst te worden. “Tijdens de nachtelijke oogsten ligt de temperatuur van de druiven lager, vooral vergeleken met de uiterst warme dagen die momenteel tijdens de oogstperiodes worden opgetekend”, verduidelijkt Van Leeuwen. “Dit levert een enorme besparing in energieverbruik op.”

Droog ijs

Witte en rosé wijnen worden volgens Stéphane Heraud, hoofd van de de coöperatie Vignerons de Tutiac, al vijftien jaar tijdens de nacht geoogst. “Misschien zullen we dat op een dag ook voor de rode wijnen doen. Maar nachtelijke oogsten leveren wijnen op die meer geoxideerd zijn, wat een negatieve impact heeft op de smaak van het product.”

Om het probleem aan te pakken wordt vaak van droogijs, tot 80 graden Celsius onder nul, gebruik gemaakt. “Dit helpt niet alleen om de druiven koel te houden, maar verlaagt ook het zuurstofgehalte van de oogst tijdens het transport”, voert Van Leeuwen aan.. 

Stéphane Heraud stelt daarbij dat de stijgende temperaturen ervoor zorgen dat de druiven sneller rijpen en dat de oogst steeds eerder op het jaar en in toenemende mate in warmere periodes plaatsvindt. “Ik weet nog dat ik als kleine jongen mijn ouders in november zag oogsten”, werpt hij op. “Vorig jaar waren we eind september klaar. Iedereen die zegt dat klimaatverandering niet echt is, is zeker geen wijnproducent uit de Bordeaux-regio.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, milieu, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatverandering inspireert Bordeaux tot nachtelijke wijnoogsten

NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Posted by managing21 on 7th september 2023

Het is mogelijk om druivenziektes vanuit de lucht te identificeren. Hierdoor kunnen wijnproducenten sneller op dreigingen reageren, zodat zwaardere schade kan worden vermeden en het verlies van totale teelten kan worden tegengegaan. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa). De onderzoekers merken op dat de technologie in staat is om vroege signalen van de bladrolziekte, verspreid door de wolluis, te identificeren.

Tot nu toe kon de bladrolziekte alleen worden geïdentificeerd door een analyse van elke druivenstok die zich in een veld bevindt, gevolgd door een aantal tests. Dat proces levert vervolgens meestal te laat resultaten op om het begin van de ziekte te voorkomen. Cijfers suggereren dat het virus in de Verenigde Staten jaarlijks tot 3 miljard dollar aan schade en verliezen veroorzaakt. Eenmaal de ziekte heeft toegeslagen, is er immers nog slechts één remedie – het verwijderen van alle wijnstokken – mogelijk.

Infraroodbeelden

De nieuwe technologie van de Nasa gebruikt echter infraroodbeelden vanuit een vliegtuig om te onderscheiden welke wijnstokken symptomen van de ziekte vertonen. Dit zou de telers moeten toelaten op te reageren voor het te laat is om de oogst te redden. Omdat het virus een latente periode heeft waarin de wijnstokken geïnfecteerd zijn maar geen zichtbare symptomen vertonen, vormt de methode volgens de wetenschappers ook een ideaal model voor de evaluatie van ziektedetectie die op beeldspectroscopie is gebaseerd. De technologie zou volgens de wetenschappers in de toekomst ook voor andere landbouwdoeleinden kunnen worden gebruikt.

Satellietbeelden moeten de bladrolziekte helpen bestrijden. – Foto: Allison Usavage/Nasa

Het onderzoek toonde tevens aan dat de best presterende modellen met een 87 procent nauwkeurigheid een onderscheid konden maken tussen niet-besmette en asymptomatische wijnstokken, terwijl tevens met een 85 procent nauwkeurigheid een verschil kon worden bepaald tussen enerzijds niet-besmette en anderzijds asymptomatische en symptomatische wijnstokken.

“We kwamen tot de conclusie dat beeldvormende spectroscopie vanuit de lucht en machine learning kunnen worden gebruikt om modellen te ontwikkelen die effectief het spectroscopische signaal van bladrolziekte in wijnstokken kunnen identificeren over, ongeacht de manifestatie van zichtbare symptoom”, werpen de onderzoekers op. Opgemerkt wordt dat de studie geen intentie heeft om de bestaande strategieën voor bestaande veldscouting of moleculaire tests te vervangen, maar wel om deze middelen strategischer in te zetten.”

“Dit is het eerste bewijs dat virale ziektes vanuit de lucht kunnen worden gedetecteerd”, betoogt onderzoeksleider Katie Gold, professor druivenpathologie aan de Cornell University. “De volgende stap is de organisatie van een detectie vanuit de ruimte. Dat geldt trouwens niet alleen voor druiven of de bladrolziekte en beperkte geografische omschrijvingen. Uiteindelijk is het de bedoeling om de technologie voor boeren over de hele wereld, voor veel verschillende gewassen en een brede reeks ziekten en plagen beschikbaar te stellen. De implicaties van een dergelijk project – wanneer het ook op wereldschaal succesvol blijkt – kunnen het hele voedselsysteem ten goede komen.”

Toekomst

“Indien we ziektes kunnen opsporen voordat ze in een vroeg stadium uit de hand lopen en ook gericht kunnen ingrijpen, kunnen we onze middelen strategischer inzetten, de hoeveelheid chemische stoffen die we in het milieu brengen verminderen en de algehele bedrijfsvoering duurzamer maken, zowel vanuit ecologisch als financieel oogpunt”, voert Gold nog aan. “Minder ziektes en minder verlies van gewassen zou betekenen dat er minder pesticiden worden gebruikt en dat er minder land wordt gebruikt voor de landbouw. Dat is beter voor de gezondheid van mens en aarde en zou ook financiële voordelen opleveren.”

Maar de realisatie van die ambities is volgens de wetenschappers nog ver weg. “Er is nog veel meer onderzoek nodig vooraleer de spectrometer eind van dit decennium de ruimte in kan worden gestuurd. “Deze ziekte heeft een financieel verwoestende impact”, werpt Stephanie Bolton, de onderzoeksdirecteur van de Lodi Winegrape Commission, op. “Als de symptomen eenmaal zichtbaar zijn, kan de ziekte zich al over de hele wijngaard hebben verspreid. Hierdoor kan de kwaliteit van de druiven afnemen en dreigen wijnstokken volledig onbruikbaar te worden.”

“Het bladrolvirus heeft een latente periode van een jaar”, verduidelijkt Gold het probleem. “Tegen de tijd dat een wijnstok symptomen vertoont, is hij al een jaar geïnfecteerd en verspreidt hij het virus naar al zijn buren. Een manier vinden om een vroegtijdige infectie te identificeren was dus essentieel.”

Hoewel het onderzoek succesvolle resultaten heeft opgeleverd, benadrukt  Gold dat het logistiek en financieel niet haalbaar is om het project met verdere vluchten met vliegtuigen over de duizenden wijngaarden in Californië – en over de hele wereld – uit te breiden. “Daarom zijn nu alle ogen gericht op de ruimte”, beklemtoont de onderzoeksleider.

“De ruimte biedt de mogelijkheid om een controle uit te voeren op de schaal waarop de productie plaatsvindt. “De ziekte is geen probleem dat alleen bij één wijnboer gelokaliseerd is. Wijngaarden grenzen immers aan elkaar. Het probleem moet dan ook op een regionaal niveau kunnen worden beheerd. Daarvoor is een controle vanuit de ruimte nodig. Hierdoor kan immers een veel groter gebied worden bestudeerd.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, luchtvaart & ruimtevaart, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor NASA wil druivenziekte vanuit de ruimte kunnen identificeren

Portugese president belooft oplossing voor Douro-wijnproductie

Posted by managing21 on 7th september 2023

De regelgeving voor de Portugese Douro-wijnproductie moet dringend worden aangepast. Dat heeft Marcelo Rebelo de Sousa, president van Portugal, gezegd in een reactie op een open brief die de producenten eerder dit jaar hebben gepubliceerd. De producenten hopen dat daarmee eindelijk een oplossing kan worden gevonden voor de Portugese Douro-wijnen, die volgens hen al een geruime tijd tevergeefs een duurzaam economisch model nastreeft.

In juli werd in Publico en Jornal de Noticias – de twee grootste kranten van Portugal – een open brief gepubliceerd, ondertekend door zesentwintig belangrijke producenten van Douro-wijn en port, waarin wordt opgeroepen tot dringende hervormingen van het regelgevende systeem, dat volgens de wijnboeren in zijn huidige vorm de economische levensvatbaarheid van de regio in gevaar brengt.

Verouderd systeem

De producenten dringen aan op dringende hervormingen van de huidige regelgeving, die gebaseerd is op het beneficio-systeem dat in de jaren dertig van de voorbije eeuw werd geïntroduceerd en dat bepaalt hoeveel druiven er tot port verwerkt mogen worden. “De regelgeving van de Douro is begin vorige eeuw bijna exclusief voor Porto ontworpen, maar Douro-wijnen vertegenwoordigen in Portugal bijna de helft van de totale druivenproductie”, verduidelijkte Paul Symington, topman van Symington Wine Estates, het initiatief.

De producenten van de Douro-wijnen hopen op een betere regelgeving – Foto: Juan José Berhó/Pixabay

Symington benadrukte tevens dat er een grote behoefte is aan een regeling voor de boeren die meer levensvatbare wijngaarden willen creëren. Hij wees er daarbij op dat in de Douro 18.978 boeren actief zijn, maar 60 procent daarvan bezit een wijngaard van minder dan één hectare.

De Portugese president Rebelo de Sousa heeft nu toegegeven dat de regelgeving dringend moet worden hervormd. “Het is inmiddels al ongeveer honderd jaar geleden dat de wetten voor de afbakening van de Douro werden vastgesteld”, beklemtoonde de Sousa. “Sindsdien zijn er enkele aanpassingen gedaan, maar de realiteit was heel anders.” De president voegde er aan toe dat de aanpassingen het nationaal belang van Portugal ondersteunen.

In de open brief staat dat de Portugese overheid in het verleden herhaaldelijk heeft beloofd dat er veranderingen zouden komen, maar er wordt aan toegevoegd dat in realiteit niets is ondernomen. Symington stelde nu echter te hopen dat de verklaring van de president de regering zeker zal aanmoedigen om actie te ondernemen. “Als er niets wordt gedaan, komt de economische levensvatbaarheid van de Douro – wereldwijd het grootste berggebied met wijngaarden, met een onvergelijkbaar sociaal en historisch erfgoed – in gevaar”, waarschuwde hij.

Unesco

De Douro Demarcated Region staat bekend als een van de wonderen van de wijnwereld. Het gebied bevat meer dan de helft van alle wijngaarden op steile bergwanden ter wereld en staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. “Er is geen vergelijkbaar wijngebied”, wordt in de open brief benadrukt. “Meer dan 19.000 druiventelers en 1.000 bedrijven bewerken deze uitdagende wijngaarden, die twee gerenommeerde wijnen – Porto en Douro – produceren. Maar de voorbije twintig jaar is het totale volume Port met 25 procent gedaald tot 7,8 miljoen kisten vorig jaar, terwijl de verkoop van Douro-wijnen aanzienlijk is gegroeid tot 5,2 miljoen kisten.”

“Ondanks deze ingrijpende veranderingen is de regelgeving honderd jaar lang ongewijzigd gebleven”, gaat de open brief verder. “Dat veroorzaakt nu ernstige verstoringen die niet alleen gevolgen hebben voor de prijs van druiven, maar ook voor de sociaaleconomische duurzaamheid van de boeren, de bedrijven en de toekomst van de wijnen uit de regio op de internationale markten.”

Het beneficio-systeem – geïntroduceerd in de jaren dertig van de voorbije eeuw – bepaalt de hoeveelheid druiven die tot port verwerkt kan worden. Dat quotum wordt, afhankelijk van de kwaliteit en de vraag, jaarlijks aangepast. Een soortgelijk systeem wordt gebruikt in de belangrijkste Europese wijngebieden. Druiven voor de Douro worden echter op de open markt verhandeld en worden over het algemeen met een overaanbod geconfronteerd.”

“De Douro heeft te lijden onder de daling van de portvolumes en onder een verouderd regelgevend systeem. Bijgevolg worden veel druiven onder de kostprijs verkocht”, betogen de producenten. “Het verlies voor de boeren is duidelijk, wat leidt tot het stopzetting van wijngaarden en een ontvolking van de regio. Deze situatie wordt nog verergerd door de klimaatverandering die op dit gebied een steeds grotere impact heeft.”

“Even ernstig is dat te veel wijnen internationaal worden verkocht tegen prijzen die vergelijkbaar zijn met de goedkoopste wijnen ter wereld”, wordt er nog gewaarschuwd. “Dit zou onmogelijk zijn als de boeren een eerlijke prijs zouden krijgen. De regio geeft consumenten de indruk dat de Douro goedkope wijnen produceert, terwijl niets minder waar is. De productiekosten per kilogram behoren tot de hoogste ter wereld; terwijl de opbrengsten per hectare wereldwijd tot de laagste categorieën behoren. Dat is het gevolg van de unieke kenmerken van de wijngaarden in het Douro-gebergte.”

Er wordt nog op gewezen dat er de voorbije vijftien jaar verschillende onderzoeken – onder meer door de Universiteit van Trás-os-Montes e Alto Douro (Utad) – zijn uitgevoerd. Al die studies kwamen tot de conclusie dat de Douro onder de huidige omstandigheden niet duurzaam is en dat een hervorming van de regelgeving noodzakelijk is. “Maar ondanks herhaalde beloften van de staat is er niets gedaan”, klagen de boeren.

“Geen enkele wijnregio kan zo’n onevenwichtigheid lang overleven en lijdt schade aan zijn reputatie en aan de economie van zijn gemeenschappen. Deze onbegrijpelijke passiviteit brengt schade toe aan een van de mooiste en meest historische wijngebieden ter wereld. Er zijn verschillende noodoplossingen voor de korte termijn en andere structurele maatregelen voor de langere termijn. De Douro heeft een strategie voor de toekomst nodig die is gebaseerd op een wetenschappelijke basis en die wordt geleid door een onafhankelijke instantie in overleg met de belangrijkste belanghebbenden van de regio.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Portugese president belooft oplossing voor Douro-wijnproductie

Georgië vervangt Italië als grootste importeur van wijnen in Rusland

Posted by managing21 on 26th juli 2023

Georgië, een land in de zuidelijke Kaukasus, heeft zich opgeworpen tot de grootste invoerder van niet-mousserende wijnen in Rusland. Dat blijkt uit een rapport van de Russische zakenkrant Kommersant, gebaseerd op een analyse van gegevens van de Russische douane. Voordien was Italië de grootste importeur van wijn in Rusland, maar die situatie is door de Russische inval in Oekraïne omgekeerd.

Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar steeg de invoer van niet-mousserende wijnen uit Georgië in Rusland met 63 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd viel de import van Italiaanse wijnen in Rusland met 31 procent terug. Hierdoor werd Italië als grootste invoerder van niet-mousserende wijnen in Rusland door Georgië voorbij gestoken.

Sancties

In de eerste vijf maanden van dit jaar verscheepten Georgische wijnproducenten meer dan 24,15 miljoen liter niet-mousserende wijn naar Rusland. Daarentegen voerde Italië tegelijkertijd 23,3 miljoen liter wijn naar Rusland uit. Georgië vertegenwoordigde daarmee iets meer dan 19 procent van de Russische import van niet-mousserende wijn. Geen enkel ander land kan een groter aandeel melden.

In Georgië kan men vijfhonderd druivensoorten vinden. (Foto: Pixabay/Michael Siebert)

Analisten benadrukken dat de lage prijsvolatiliteit en de afwezigheid van invoerrechten op Georgische wijn de producenten in de zuidelijke Kaukasus hebben geholpen om hun positie te versterken sinds de sancties tegen Rusland en de knelpunten in de aanvoerketen als gevolg van de oorlog in Oekraïne zendingen vanuit westerse markten belemmeren. 

In augustus vorig jaar nog betoogde Levan Mekhuzla, de voorzitter van het Georgische nationale wijnbureau, dat het aandeel van Rusland in de wijnexport van zijn land de volgende vijf jaar naar verwachting zal afnemen tot ongeveer 40 procent. Georgische wijnen vinden immers ook steeds meer afzet op andere buitenlandse markten. De wijnexport van Georgië naar Rusland steeg vorig jaar echter met 23 procent tot 161 miljoen dollar. Rusland vertegenwoordigde daarmee 64 procent van de totale Georgische wijnexport. Dat is het hoogste cijfer sinds Moskou tien jaar geleden het handelsembargo tegen zijn zuiderbuur ophief.

Pionier

In de wereld van de wijnbouw is Georgië een absolute pionier. Enkele jaren geleden ontdekten onderzoekers bij opgravingen in de buurt van de Georgische hoofdstad Tbilisi een reeks kruiken met resten van wijn, daterend van ongeveer achtduizend jaar geleden. Deze vondst leverde het vroegste bewijs van de wijnproductie op basis van druiven. Ondanks zijn lange en rijke geschiedenis is Georgische wijn momenteel weinig bekend buiten landen als Rusland, Oekraïne, Polen en Kazachstan. Er wordt echter gewerkt aan een uitbreiding naar nieuwe markten.

Door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne worden een aantal traditionele exportmarkten voor de Georgische wijn bedreigd. Terwijl de zendingen naar Rusland grotendeels blijven doorgaan, viel de export naar Oekraïne al snel nagenoeg helemaal stil. Maar bovendien raakten ook de transportroutes naar andere Europese afzetmarkten, vooral Polen en de Baltische Staten, geblokkeerd. 

Georgië, dat geen diepzeehaven aan de Zwarte Zee heeft, is sterk afhankelijk van het vrachtvervoer over land. Voor de uitbraak van de oorlog reden de vrachtwagens met wijn door Rusland en Oekraïne naar afzetmarkten elders in Europa. Die route is nu echter afgesloten, waardoor de trafieken moeten worden omgeleid langs Turkije. Onder meer door belangrijke congesties aan grensovergangen, kunnen deze reistijden tot meer dan een maand oplopen. 

Hierdoor zijn de Georgische wijnproducenten ook naar andere markten – waaronder China en de Verenigde Staten – beginnen uit te kijken. Wijn is een belangrijke pijler van de Georgische internationale handel. De sector vertegenwoordigde twee jaar geleden 6 procent van de totale Georgische export. Het land stond vorig jaar in de lijst van grootste wijnexporteurs in de wereld op een veertiende plaats.

Meer over dit onderwerp:

Posted in landbouw, voeding & horeca | Reacties uitgeschakeld voor Georgië vervangt Italië als grootste importeur van wijnen in Rusland