managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'gezondheid' Category

Cocaïnehandel bedreigt cruciale leefgebieden voor vele trekvogels

Posted by managing21 on 16th juni 2024

De cocaïnehandel schaadt niet alleen de menselijke gezondheid, maar vormt ook een bedreiging voor het leefmilieu. De trafieken bedreigen leefgebieden die belangrijk zijn voor tientallen soorten trekvogels. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Avian Population Studies van het Cornell Lab of Ornithology in de Verenigde Staten, in samenwerking met de University of Alabama, de Ohio State University, de Northern Arizona University en de United States Fish & Wildlife Service.

Tweederde van de gebieden die het belangrijkst zijn voor woudvogels – waaronder 67 soorten trekvogels die broeden in de Verenigde Staten en Canada en overwinteren in Midden-Amerika – lopen volgens het onderzoek door de cocaïnehandel een verhoogd risico.

Vele vogelsoorten houden zich op in gebieden die door een grote cocaïne-trafiek worden gekenmerkt. – Foto: Pixabay/Hans Toom

“Wanneer drugshandelaren afgelegen bosgebieden binnendringen, ontginnen ze land om landingsbanen, wegen en weilanden te creëren”, benadrukt onderzoeksleider Amanda Rodewald, directeur van het Center for Avian Population Studies van het Cornell Lab of Ornithology. “Deze activiteiten – samen met de strategieën voor de drugsbestrijding – kunnen gebieden ontbossen en soorten bedreigen.”

Five Great Forests

Bij één op de vijf migrerende vogelsoorten blijkt meer dan de helft van de wereldwijde populatie te wonen in gebieden die voor smokkel aantrekkelijker zijn geworden na een piek in de druk van de wetshandhaving, gemeten naar de hoeveelheden in beslag genomen voorraden cocaïne. Onder meer werd opgemerkt dat 90 procent van de wereldwijde populatie van de bedreigde geelwangzanger en 70 procent van de goudvleugelzanger en de philadelphiavireo zich in dergelijke kwetsbare gebieden ophouden.

In de grootste overgebleven wouden in Centraal-Amerika, die onevenredig veel bewoond worden door inheemse volkeren – bekend als de Five Great Forests of Mesoamerica – neemt de cocaïnehandel toe. “Het Amerikaanse drugsbeleid in Centraal-Amerika richt zich op de aanbodzijde van het probleem”, betoogt onderzoeksleider Nicholas Magliocca, professor geografie aan de University of Alabama.

“De druk van de wetshandhaving speelt een belangrijke rol in de verplaatsing van smokkelroutes en locaties van narco-ontbossing. Na veertig jaar blijkt dat die aanpak niet heeft gewerkt. In feite is de cocaïnehandel alleen nog maar uitgebreid en uitgegroeid tot een sector met een wereldwijd netwerk. Vroeger passeerde de cocaïne uitsluitend langs Centraal-Amerika, maar de activiteit is uitgegroeid tot een draaischijf van wereldwijde overslag.”

Meer maatregelen vereist

“Dit onderzoek geeft een nog vollediger beeld van de schade die wordt veroorzaakt door drugshandel en de manier waarop we die momenteel bestrijden,” beklemtoonde Magliocca. “Er moet rekening worden gehouden met adaptief gedrag van de handelaren. De autoriteiten moeten meer doen dan reactief achter de drugshandelaren aanjagen, die bijna onbeperkt over geld beschikken en in de regio grote macht hebben. Het lijdt geen twijfel dat er hier van een complexe, veranderlijke en gevaarlijke situatie gewag moet worden gemaakt.”

“Maatregelen die de capaciteit van lokale gemeenschappen en overheden opbouwen om hun bossen te bewaken en te beschermen, alternatieve vormen van inkomsten aan te boren en onduidelijk grondbezit op te lossen, zouden al een heel eind op weg zijn,” stipte Rodewald aan. “Ons onderzoek herinnert eraan dat sociale problemen niet in een vacuüm kunnen worden aangepakt, maar dat ze onbedoelde gevolgen voor het leefmilieu kunnen hebben en het natuurbehoud ondermijnen.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, milieu | Reacties uitgeschakeld voor Cocaïnehandel bedreigt cruciale leefgebieden voor vele trekvogels

Ultralage emissiezone doet Londense luchtvervuiling versneld dalen

Posted by managing21 on 1st juni 2024

In Londen daalt de luchtvervuiling door het verkeer sneller dan elders in het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel van de verbetering is het resultaat van de ultra-lage emissiezone (Ulez), die de voorbije zomer werd uitgebreid naar alle Londense stadsdelen. Dat blijkt uit een rapport van de Greater London Authority (GLA) en Transport for London (TfL). De uitbreiding van de ultra lage emissiezone, die vereist dat oudere en meer vervuilende voertuigen een dagelijkse heffing van 12,50 pond betalen, werd nochtans fel bestreden door de conservatieve Britse regering. Zelfs Keir Starmer, de leider van Labour, vroeg de Londense burgemeester Sadiq Kahn de maatregel te heroverwegen.

Volgens het onderzoek daalden de niveaus van de verontreiniging met stikstofdioxide (NO2) langs de Londense straten tussen 2016 en 2023 met 49 procent. De niveaus lagen vorig jaar zelfs lager dan twee jaar voordien, tijdens de covid-pandemie, die het autoverkeer sterk verminderde. De daling deed zich voor ondanks het feit dat de bevolking van Londen met meer dan een miljoen mensen is toegenomen. Londen kende bovendien een grotere daling dan de nationale cijfers van Engeland (35 procent), Schotland (39 procent), Wales (31 procent) en Noord-Ierland (27 procent).

Op nog amper vijf meetpunten werden de niveaus van vervuiling met stikstofdioxide overschreden. – Foto: Pixabay/Albrecht Fietz

In 2016 werden in Londen 56 meetlocaties opgetekend waar de cijfers voor stikstofdioxide de jaarlijkse wettelijke limiet overschreden. Vorig jaar bleven er nog amper vijf locaties over. De totale luchtvervuilingsconcentraties zijn sinds 2016 in centraal Londen met 65 procent gedaald, in het centrum van Londen met 53 procent en in het buitengebied van Londen met 45 procent.

Veel van het voordeel is te danken aan de Ulez, die in 2019 in het centrum van Londen werd gelanceerd en vervolgens in 2021 en voorbije zomer werd uitgebreid. De verbeteringen zijn echter ook te danken aan initiatieven zoals de introductie van een groter aantal elektrische en hybride bussen en de bredere verschuiving naar elektrische of minder vervuilende privévoertuigen. Dat is een verandering waaraan de Ulez heeft bijgedragen.

Silvertown-tunnel

Sadiq Khan heeft naar aanleiding van het rapport extra programma’s voor de aanpak van de luchtvervuiling aangekondigd, waarbij wordt opgemerkt dat de verontreinigingsniveaus in de stad volgens de prognoses zelfs eind dit decennium nog steeds de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie zullen overschrijden. Een nieuw fonds van 5,3 miljoen pond, verdeeld over zeventien stadsdelen, omvat inspanningen om de uitstoot van de scheepvaart op de rivier en kanalen te verminderen en om het stationair draaien van bedrijfsvoertuigen te beperken.

In het rapport wordt echter niets vermeld over de mogelijke gevolgen van de aanleg van Silvertown-tunnel, de eerste nieuwe wegverbinding over de Theems in dertig jaar, tussen Greenwich en Newham in Oost-Londen. Actievoerders zeggen dat deze nieuwe verbinding de vervuiling in een van de stadsdelen die het meest door smog worden geteisterd, nog zal verergeren. Het Londense stadsbestuur zegt echter dat de nieuwe connectie, waarvoor een tol zal worden geheven, de busdiensten zal versnellen en de vervuilingsniveaus zal verlagen door de congestie te verminderen.

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, milieu, Mobility, Stad, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Ultralage emissiezone doet Londense luchtvervuiling versneld dalen

Resistentie tegen antibiotica verspreidt zich in water van de Donau

Posted by managing21 on 20th mei 2024

Biofilms kunnen in rivieren betere indicatoren zijn voor de detectie van bacteriën met een resistentie tegen antibiotica. Dat blijkt uit twee recente onderzoeken naar de waterkwaliteit van de Donau door wetenschappers aan de Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems en het Inter-University Cooperation Center for Water and Health in Wenen. Opgemerkt wordt dat de resistentie vooral moet worden toegeschreven aan de menselijke fecale verontreiniging langs de rivier.

Elk jaar sterven duizenden mensen in Europa als gevolg van infecties met bacteriën die een resistentie tegen antibiotica hebben opgebouwd. Het probleem wordt veroorzaakt door het overmatige gebruik van antibiotica in de geneeskunde en de landbouw. Ziekenhuizen zijn wereldwijd de belangrijkste locaties voor de verspreiding en ontwikkeling van antibioticaresistente bacteriën met een resistentie tegen antibiotica, omdat ze hier tussen patiënten worden overgedragen. Langs rioolwaterzuiveringsinstallaties komt het klinisch afvalwater vervolgens in natuurlijke aquatische ecosystemen terecht, waardoor bacteriën in rivieren en meren terechtkomen.

Modelorganisme

Om de verspreiding van resistentie van bacteriën tegen antibiotica langs de Donau te onderzoeken, combineerden de wetenschappers twee onderzoeksmethoden. Enerzijds werd gebruik gemaakt van moleculair genetische methoden om resistentie te bepalen met moderne diagnostiek voor fecale verontreiniging, maar anderzijds werd ook gezocht naar parameters voor de aanwezigheid van chemische producten. Hierdoor konden de onderzoekers de dynamiek van resistentie vastleggen en de belangrijkste oorzaken en hotspots bepalen.

Grote rivieren zijn van cruciaal belang voor de wereldwijde verspreiding van resistentie. – Foto:Pixabay/NickyPe

Volgens Andreas Farnleiter, hoofd van de ICC Water en Health aan de Karl Landsteiner Universiteit Krems en de Technische Universiteit Wenen, is E. coli hiervoor een bijzonder geschikt modelorganisme. “E. coli is wijdverspreid als de belangrijkste verwekker van urineweginfecties, koloniseert bij ziekenhuispatiënten vaak lekkende urinekatheters, wordt in water gebruikt als een indicator van resistentie tegen antibiotica en wordt daarvoor ook door de World Health Organisation (WHO) als een indicator aanbevolen. In totaal werden stalen van patiënten (697), water (489) en biofilms (440) op hun gevoeligheid voor twintig antibiotica getest. Op die manier verkregen we een aantal resistentiepatronen.

Over het geheel genomen wezen de resultaten op een vrij gematigde resistentiesituatie in Oostenrijk. “Ondanks hogere resistentieniveaus in humane stalen in vergelijking met riviermonsters, bleek de resistentie tegen sterke reserveantibiotica zoals meropenem en tigecycline zeldzaam”, stipte Farnleiter aan. “Ondanks kleine verschillen in resistentie vergeleken met watermonsters, werden in de biofilm enkele bacteriële stalen geïdentificeerd die resistent waren tegen belangrijke antibiotica en drager waren van ESBL-genen. ESBL staat voor extended-spectrum beta-lactamase en betekent dat deze bacteriën enzymen produceren die resistent zijn tegen veel beta-lactam antibiotica, wat de behandeling van infecties bemoeilijkt. 

Biofilm is dus mogelijk een betere indicator voor de invloed van de klinische omgeving op de resistentie in rivieren dan het water zelf.”

Verspreiding

Grote rivieren zijn van cruciaal belang voor de wereldwijde verspreiding van resistentie. Ze zijn immers sterk vervuild door afvalwater en zijn ook belangrijke levensaders. Tot nu toe ontbrak het aan een gedetailleerd inzicht in de aanwezigheid, de verspreiding en de belangrijkste oorzaken van de resistentie tegen antibiotica in rivierlopen. Dat is wat de wetenschappers in de tweede studie aan de Donau onderzochten. Ze analyseerden daarbij patronen en hotspots van antibioticaresistente genen (ARG’s) over een afstand van 2.311 kilometer. 

Volgens Alexander Kirschner, plaatsvervangend hoofd van het ICC Water en Health, vormt het uitgebreide inzicht dat op deze manier is verkregen, de basis van een gericht beheer om de verspreiding van resistentie tegen antibiotica in rivierbekkens te verminderen. “We presenteren de eerste uitgebreide dataset langs de Donau, die zal helpen toekomstige trends te beoordelen”, benadrukt hij. “Voor een beter begrip van de verspreiding en dynamiek van de resistentie moeten ze ook worden onderzocht in andere milieucompartimenten zoals rivierbiofilms of sedimenten, omdat deze potentiële langetermijnreservoirs zouden kunnen zijn.”Posted in gezondheid, wetenschap | Reacties uitgeschakeld voor Resistentie tegen antibiotica verspreidt zich in water van de Donau

Gezondheidsvoordelen verkeersarme wijken tot honderd keer groter dan kosten

Posted by managing21 on 16th maart 2024

Beleidsmaatregelen om mensen aan te zetten om te wandelen en fietsen, zoals verkeersluwe wijken, kunnen voordelen voor de volksgezondheid opleveren die wel honderd keer groter zijn dan de kosten van de maatregelen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Westminster University bij de inwoners van drie buitenwijken van Londen (Enfield, Kingston en Waltham Forest) waar verkeersarme buurten of vergelijkbare programma’s zijn ingevoerd.

Het onderzoek toont volgens de wetenschappers aan dat de betrokken ingrepen de bevolking kunnen aanzetten om voor een aantal verplaatsingen de auto te laten staan en naar een actieve vorm van reizen over te schakelen. De effecten van deze maatregelen tonen wel aanzienlijke variaties.

Verkeersarme buurten leveren meer economische voordelen op dan verwacht. – Foto: Mircea Iancu/Pixabay

Het cumulatieve voordeel voor de volksgezondheid van mensen die actiever zijn, werd per lokale volwassene over een periode van twintig jaar een gezondheidsvoordeel van 4.800 pond geraamd. De kost voor de inrichting van een verkeersarme buurt varieert, afhankelijk van het type project dat werd aangelegd, per bewoner daarentegen tussen 28 pond en 112 pond.

“Het is veelzeggend dat het onderzoek aantoonde dat de positieve effecten van de plannen, met name wat betreft het aantal voetgangers en fietsers, zich niet onmiddellijk laten voelen, maar enkele jaren na de invoering van de maatregelen beter merkbaar worden”, voeren de onderzoekers aan. “Dit geeft aan dat gemeenteraden niet te vroeg moeten bepalen of de introductie van een verkeersarme buurt al dan niet succesvol is.”

“De studie suggereerde tevens dat de positieve voordelen de neiging hebben om in de loop van de tijd te blijven groeien”, verduidelijkt onderzoeksleider Rachel Aldred, professor mobiliteit aan de Westminster University. “Dit betekent dat de ramingen die in de studie voor de kosten-batenverhouding voor verkeersarme buurten naar voor zijn gekomen, waarschijnlijk conservatief zijn.”

Controversieel

Bij de inrichting van verkeersarme buurten wordt onder meer gebruik gemaakt van borden of fysieke barrières zoals plantenbakken die voorkomen dat motorvoertuigen kleinere woonstraten gebruiken als doorgangen, maar voetgangers en fietsers volledige toegang geven. De introductie van de maatregelen zijn echter controversieel, onder meer door een aantal mislukte regelingen tijdens de covid-epidemie. In 2020 bestreken deze wijken in totaal 4 procent van de Londense bevolking.

“Hoewel studies de efficiëntie van de ingrepen lijken aan te tonen en peilingen en verkiezingen erop lijken te wijzen dat de maatregelen populair zijn, kondigde het Britse Department for Transport vorig jaar – na een aantal controverses in de media – niet langer financiering te zullen voorzien voor gemeenten die de plannen willen doorvoeren”, zeggen de onderzoekers. “Het nieuwe onderzoek suggereert dat het blokkeren van nieuwe verkeersarme wijken contraproductief zou zijn, zowel voor de verkeersplanning als voor de volksgezondheid.”

De meest opvallende veranderingen die in de loop van de tijd werden gevonden bij mensen die binnen de verkeersarme buurten wonen, zijn volgens de onderzoekers een substantiële gemiddelde toename in de gerapporteerde niveaus wandelaars en fietsers. Daarnaast is er een kleiner effect die niet in de verkeersarme buurten woonden, maar residenten waren van wijken waar andere actieve reisprogramma’s, zoals fietspaden, werden geïntroduceerd. Beide gebieden zagen tevens tekenen van verminderd autobezit, hoewel dit effect marginaal bleek in de gebieden die buiten de verkeersarme buurten zijn gelegen.

De onderzoekers stelden vast dat de drie verkeersarme buurten op twintig jaar tijd in totaal iets meer dan 1 miljard pond aan economische voordelen, onder meer door de betere gezondheid van actievere burgers en een daling van hun ziekteverzuim, konden laten optekenen. Daarvan bleek 821 miljoen pond voordeel gelinkt te kunnen worden aan de volksgezondheid. Uit het onderzoek bleek dat elk jaar gemiddeld 37 sterfgevallen en meer dan 500.000 ziektedagen werden voorkomen.

“Actieve reisinterventies boden veel waar voor hun geld wanneer de economische gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit worden vergeleken met de kosten van de implementatie van het programma, vooral in wijken met weinig verkeer,” concludeerde het onderzoek.

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, Stad, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Gezondheidsvoordelen verkeersarme wijken tot honderd keer groter dan kosten

Madrid herbergt een van de extreemste stedelijke hitte-eilanden

Posted by managing21 on 4th september 2023

De Plaza Juan Pujol in Madrid moet één van de meest extreme stedelijke hitte-eilanden in de wereld vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ingenieursbureau Arup in de steden Caïro, Londen, Los Angeles, Madrid, Mumbai en New York. De onderzoekers, die gebruik maakten van het programma UHeat om een inzicht te verkrijgen in het verschil in luchttemperatuur van buurt tot buurt, kwamen tot de vaststelling dat de Plaza Juan Pujol in Madrid op de heetste dag van vorig jaar 8 graden Celsius warmer was dan de landelijke omgeving.

De studie, die onder meer gebruik maakte van artificiële intelligentie en satellietbeelden, plaatste Ghatkopar East in Mumbai met een opwarming van 7 graden Celsius op een tweede plaats, gevolgd door Bulaq Ad Daqrur in Caïro en West Lake in Los Angeles (5 graden Celsius verschil) en Kilburn-South Hampstead in Londen en Washington Heights in New York (4,5 graden Celsius verschil).

De auteurs van het rapport benadrukken dat het stadsontwerp de temperatuur in steden opdrijft. In belangrijke hotspots blijkt de natuur vaak te zijn verdrongen en de gebieden worden veelal gedomineerd door geasfalteerde straten en hoge gebouwen van staal en glas. Stadsbesturen, stadsontwerpers en planners worden daarbij opgeroepen om beter te begrijpen op welke manier hun ontwerpen de hotspots in steden kunnen verminderen, vooral voor de meest kwetsbare gemeenschappen.

Gebrek aan afkoeling

In de meeste steden hadden de warmste plekken minder dan 6 procent vegetatie, terwijl de koelste plekken in de meeste steden meer dan 70 procent vegetatie hadden en bijna volledig in parken te vinden waren, ver verwijderd van woonwijken en commerciële gebieden. “Dit droeg binnen de steden bij tot enorme temperatuurschommelingen, waarbij het centrum van Madrid bijna 8 graden Celsius warmer was dan het El Retiro Park even verderop”, voeren de onderzoekers aan. “In Londen was het in Kilburn en South Hampstead, met 38 procent vegetatie, meer dan 7 graden Celsius warmer dan in Regent’s Park, dat met 89 procent vegetatie in dezelfde regio is gelegen.”

De Plaza Juan Pujol in Madrid – Foto: Zarateman/Wikimedia

“Verontrustend is dat drie van de onderzochte steden, waaronder Londen, de ergste temperatuur-hotspots tijdens de avond of de nacht ervaren”, luidt het nog. “Stedelijke hitte is vooral tijdens de nacht een probleem. Materialen zoals cement absorberen overdag immers grote hoeveelheden warmte, die echter slechts langzaam weer worden afgegeven wanneer de zon ondergaat. Dit veroorzaakt stress en gezondheidsproblemen en heeft op kwetsbare burgers, waaronder kinderen en ouderen, een acuut effect.”

“We hebben veel van onze steden onbedoeld ontworpen om heet te zijn”, werpt Dima Zogheib, expert duurzaam design bij Arup, op. “We hebben de natuur verdrongen. We hebben onze straten van beton gemaakt en gekozen voor een hoogbouw gebouwd. Anderzijds hebben we onze groene ruimten grotendeels beperkt tot grote parken, ver weg van de locaties waar de meeste mensen wonen. Onze uitdaging als ontwerpers is om creatief na te denken om de natuur strategisch en rechtvaardig in onze steden in te zetten. Tegenwoordig hebben we de geavanceerde digitale hulpmiddelen om snel te bepalen waar investeringen in oplossingen de grootste impact kunnen hebben.”

Gedragsverandering

De auteurs voeren aan dat de steden zich zouden moeten richten op het implementeren van oplossingen die op de natuur zijn gebaseerd. “Dit zijn schaalbare en betaalbare interventies die klimaatbestendigheid ondersteunen”, wordt er opgemerkt. “De strategische herintroductie van natuur kan de temperatuur verlagen, de luchtkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit vergroten. In steden heeft de toename van de boombedekking bewezen het sterftecijfer als gevolg van de hitte te verminderen, zoals blijkt uit een recent onderzoek naar Europese steden, waar bleek dat een toename van de boombedekking tot 30 procent jaarlijks 2.644 sterfgevallen had kunnen voorkomen.”

Daarnaast wordt opgemerkt dat ook meer doorlaatbare oppervlakken zouden moeten worden gecreëerd. “Doorlaatbare oppervlakken, zoals kale of beplante grond, absorberen doorgaans minder warmte in vergelijking met ondoordringbare oppervlakken zoals beton of asfalt”, verduidelijken de onderzoekers. “Door meer doorlaatbare oppervlakken te creëren en water in de grond te laten infiltreren, koelt de omgeving af.”

Verder stippen de onderzoekers aan dat elke mogelijke ruimte zou moeten worden gebruikt om afkoeling te genereren. “Meer dan de helft van de ruimte in de steden – inclusief daken en straten – is open ruimte, wat een groot canvas biedt voor het bouwen van veerkracht. Maatregelen kunnen bestaan uit het vergroenen van gevels van gebouwen, het vergroenen van daken of het gebruik van witte verf om de reflectie van oppervlakken te veranderen en op die manier de hoeveelheid door de zon geabsorbeerde warmte te verminderen.”

Anderzijds wordt de creatie van koele eilanden aangemoedigd. “Aangezien steden elke zomer te maken krijgen met hittegolven, is er een netwerk van koelruimtes in steden nodig waar mensen kunnen schuilen”, stippen de onderzoekers aan. “In Londen heeft Arup bijvoorbeeld bijgedragen aan de kaart met koele ruimten van de Greater London Authority, waar inwoners tijdens warme dagen mogelijkheden kunnen vinden om te schuilen, in een poging om het gezondheidsrisico van warme weersomstandigheden te beperken.”

Tenslotte wordt gewezen op de noodzaak om een algemene gedragsverandering te stimuleren. “Mensen zullen de volgende tien jaar ook hun manier van leven in steden moeten veranderen”, luidt de waarschuwing. “Warme landen over de hele wereld passen hun leven al eeuwen hierop aan. Het is tijd om van die ervaringen te leren. Dit kan onder meer leiden tot het inlassen van siësta’s, een heroverweging van de kantooruren en het sluiten van winkels en restaurants tijdens periodes van piekhitte.”

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in energie, gezondheid, milieu, Stad | Reacties uitgeschakeld voor Madrid herbergt een van de extreemste stedelijke hitte-eilanden

Londense metrostellen zorgen voor ongezonde geluidsoverlast

Posted by managing21 on 22nd mei 2023

Passagiers van de Londense metro worden regelmatig blootgesteld aan gevaarlijke geluidsniveaus die vergelijkbaar zijn met het lawaai van elektrisch gereedschap. Dat heeft het Environmental Committee van het Londense gemeentebestuur gezegd naar aanleiding van berichten dat Transport for London (TfL), uitbater van de metro in de Britse hoofdstad, over een periode van tweeënhalf jaar meer dan dertienhonderd klachten over geluidsoverlast heeft ontvangen. Transport for London stelde in een reactie dat het minimaliseren van de lawaaihinder een absolute prioriteit is.

Het Environmental Committee van het Londense gemeentebestuur zegt bezorgd te zijn over de gezondheidseffecten van het buitensporig lawaai dat door de treinstellen van de Londense metro wordt veroorzaakt. Gewaarschuwd wordt dat een langdurige blootstelling aan lawaai belangrijke ongunstige fysische en psychische gevolgen kan hebben. De milieucommissie van het Londense gemeentebestuur vraagt dat Transport for London de gegevens over de geluidshinder publiek zou maken. Tegelijkertijd worden investeringen in verbeteringen van het spoor gevraagd.

Bedreiging gezondheid

In een schrijven aan Andry Lord, de directeur van Transport for London, verwees Zack Polanski, voorzitter van het Londense Environmental Committee, onder meer naar een studie van de World Health Organization (WHO), waar opgemerkt dat geluidsoverlast in West-Europa een van de grootste ecologische risico’s voor de gezondheid van de bevolking betekent. Alleen de slechte luchtkwaliteit zou nog een grotere bedreiging vormen.

Zack Polanski zei dat het geluidhinder in de Londense metro een aanhoudend probleem vormt met ernstige gevolgen voor de bewoners. Volgens het schrijven kan geluidsoverlast negatieve gevolgen hebben voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook de oorzaak zijn voor tinnitus, slaapstoornissen of hartziekten.

De geluidsniveaus in de Londense metro zouden tot meer dan 100 decibels kunnen oplopen. (Foto: Transport for London)

Tevens citeerde Polanski een studie die in het tijdschrift The Laryngoscope werd gepubliceerd en waarin blijkt dat metropassagiers routinematig en consequent worden blootgesteld aan geluidsniveaus van meer dan 80 decibel worden blootgesteld. In sommige gevallen zouden zelfs pieken tot meer dan 100 decibel worden geregistreerd.

“Niveaus van tachtig tot honderd decibel zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid”, benadrukte Polanski. “Niveaus van meer dan honderd decibel moeten als een bijzonder zware bedreiging worden beschouwd. Er moet een vergelijking worden gemaakt met het lawaai van een kettingzaag of een opstijgend vliegtuig.”

Tussen het begin van dit decennium en midden vorig jaar werden in totaal 1.352 klachten over geluidsoverlast geregistreerd. De grootste problemen zouden zijn opgetekend op de Northern Line, Jubilee Line, Central Line en de Victoria Line. De Metropolitan Line zou het enige traject zijn waar geen noemenswaardige problemen werden gemeld. De hoogste waarden werden opgetekend in North Greenwich op de Jubilee Line.

Geen wettelijke limiet

Zack Polanski wees er daarbij op dat het lawaai in de wagons gedurende een kortere periode hogere pieken kan laten optekenen, maar omwonenden wordt vaak de hele dag door geconfronteerd met een geluidshinder om de paar minuten wordt herhaald. Op vrijdag en zaterdag – wanneer de Night Tube operationeel is – stellen de problemen zich zelfs de hele nacht door. Op sommige locaties klagen bewoners al lang over een scherp snerpend lawaai dat zo luid is dat zij ook in hun eigen tuin geen gesprek kunnen voeren.

Er is echter geen wettelijke limiet voor het geluidsniveau dat de metro’s mogen produceren. Klachten over metrolawaai werden ingediend door zowel reizigers als omwonenden. Neil Smith, een campagnevoerder tegen het metrolawaai, wees er daarbij op dat in zijn woonplaats in Islington meer dan één metrotrein per minuut passeert. “Daarbij moeten geluidsniveaus van 60 decibel – vergelijkbaar met het lawaai van een stofzuiger – worden genoteerd”, verduidelijkte hij.

Environmental Committee doet in zijn schrijven drie aanbevelingen. In eerste instantie wordt opgemerkt dat de cijfers over de geluidsniveaus in de Londense metro openbaar zouden moeten worden gemaakt. Verder zou over de problematiek kwartaalverslagen moeten worden gepubliceerd. Tevens wordt gevraagd dat de klachtenprocedures eenvoudiger zouden worden gemaakt. Tenslotte wordt erop aangestuurd dat Transport for London zich zou engageren verbeteringen aan te brengen.

Esther Sharples, een verantwoordelijke voor het rollend materiaal van Transport for London, beklemtoonde dat het minimaliseren van de geluidsoverlast een prioriteit was. In antwoord op de brief van het Environmental Committee merkte Sharples tevens op dat Transport for London aanzienlijke investeringen blijft voorzien voor de modernisering en het onderhoud van het metronet. De operator van de Londense metro gaf bovendien aan klachten voortaan binnen een periode van veertien dagen te zullen beantwoorden.

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, milieu, Mobility, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Londense metrostellen zorgen voor ongezonde geluidsoverlast

Mens vliegt volgend decennium in twee uur rond wereld

Posted by managing21 on 18th mei 2023

In het volgende decennium zal het voor de bevolking mogelijk zijn om in amper twee uur rond de hele wereld te vliegen. Daarbij zou geprofiteerd kunnen worden van een vlucht door de ruimte, die de huidige reistijd gevoelig zou kunnen inkorten. Dat blijkt uit een studie van de Civil Aviation Authority (CAA) in het Verenigd Koninkrijk. Vooral financiële beslommeringen lijken voorlopig het grootste knelpunt.

De studie toonde aan dat reizigers goed bestand zouden zijn tegen de invloed van suborbitale vluchten en de impact van de gravitatiekracht op hun lichaam. De resultaten van de studie wezen uit dat het menselijk lichaam zich snel kon herstellen van krachten die zes keer groter zijn dan de gewone zwaartekracht op aarde. Hierdoor zou het menselijk lichaam perfect in staat zijn een suborbitale vlucht mee te maken, waardoor een reis rond de wereld van tweeëntwintig uur tot amper twee uur zou kunnen worden herleid.

Lange reizen en wachttijden

Volgens regelgevers en deskundigen zal het naar verwachting halverwege volgend decennium mogelijk worden om met suborbitale vluchten tussen twee locaties te reizen. De vluchten – die een korte tijd door de ruimte zouden gaan alvorens af te dalen naar hun bestemming – zouden voor vele reizigers op lange afstanden een verademing zijn. Bovendien zou er ook een oplossing kunnen worden gevonden voor vele gefrustreerde passagiers die op luchthavens wereldwijd op aansluitende vluchten dienen te wachten.

De mens kan een reis door de ruimte goed verdragen. (Foto: Nasa)

Het onderzoek werd uitgevoerd bij vierentwintig gezonde proefpersonen tussen tweeëndertig en tachtig jaar in de afdeling van de Britse Royal Air Force (RAF) in Cranwell (Lincolnshire). Het nieuwe onderzoek wijst op een sterke veerkracht van de mens tegenover een zwaartekracht die tot zes keer groter kan zijn dan het individu op aarde is gewend. De tests toonden ook aan dat de meeste effecten geen schadelijke invloed hadden.

Tevens bleek dat de oudere generaties de extreme krachten beter aankonden dan jongere proefpersonen. “De stijvere slagaders bij oudere mensen kunnen het wegstromen van het bloed uit de hersenen minimaliseren”, benadrukte Ryan Anderton, medisch specialist bij de Britse Civil Aviation Authority. “Voor de overgrote meerderheid van de mensen, zelfs ouderen, is dat niet noodzakelijk een probleem en is er op lange termijn van die blootstelling aan grotere krachten geen schadelijk effect op de gezondheid sprake.”

“De experimenten toonden dat de krachten een zwaar gevoel op de borstkas veroorzaakten, wat de ademhaling bemoeilijkte en op zijn beurt de opname van zuurstof kan verminderen”, verduidelijkte Anderson nog. “De krachten hadden ook een impact op het ritme van het hart en deed het bloed van de hersenen wegstromen.”

“Wanneer de zwaartekracht zijn piek bereikte, bleken de proefpersonen een vergrijzing van het perifere zicht te vertonen, samen met een stijging van de hartslag en de bloeddruk. Maar het onderzoek kwam tevens tot de vaststelling dat de mensen zich daarna goed konden herstellen. Een van de deelnemers verloor tijdens het experiment het bewustzijn, maar ook hier was er van langdurige gevolgen geen sprake.”

Hoge kostprijs

Terwijl de vlucht technisch perfect zou kunnen worden uitgevoerd, dreigen er volgens de analisten echter vooral financiële knelpunten. Volgens de Britse luchtvaartautoriteit zou voor een ticket mogelijk een bedrag van 350.000 dollar moeten worden betaald.

Het is niet de eerste keer dat het idee van supersnelle vluchten tussen Australië en Londen door de luchtvaartsector wordt geopperd. Richard Branson, oprichter van de Virgin Group, zei halverwege vorig decennium dat voor een volgende generatie een dergelijke vlucht werkelijkheid zou worden. Zijn bedrijf Virgin Galactic is een van de drie ondernemingen die aan avontuurlijke en vermogende reizigers suborbitale vluchten aanbieden. Ook SpaceX (Elon Musk) en Blue Origin (Jeff Bezos) beloven mensen de ruimte in te brengen, maar telkens moet voor een ticket minstens 670.000 dollar worden betaaldl.

De Britse luchtvaartautoriteit voorspelt echter dat deze vorm van vliegen na verloop van tijd minder duur zal worden en uitiendelijk zelfs voor iedereen toegankelijk zal worden. “Commerciële suborbitale ruimtevluchten zijn nu beschikbaar voor toerisme en wetenschappelijk onderzoek, maar zullen naar verwachting uiteindelijk tot uiterst snelle reizen tussen twee locaties, zoals Londen en Sydney, uitgroeien.”

Meer over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, luchtvaart & ruimtevaart | Reacties uitgeschakeld voor Mens vliegt volgend decennium in twee uur rond wereld

Alternatieve routes kunnen fietser en wandelaar gezondere verplaatsing aanreiken

Posted by managing21 on 15th mei 2023

Een keuze voor alternatieve routes kan voor fietsers in de stadsomgeving een efficiënte manier zijn om de blootstelling aan schadelijke elementen te beperken, zonder de verplaatsing aanzienlijk te verlengen. Het effect is echter in belangrijke mate afhankelijk van de geografische omgeving en het type blootstelling. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Helsinki, gebaseerd op een analyse van 3,1 miljoen fietsritten.

“De blootstelling aan milieuverontreinigende elementen, zoals fijnstof en lawaai, kan aanzienlijk bijdragen tot de prevalentie van ademhalingsziektes en cardiovasculaire aandoeningen”, werpt onderzoeksleider Elias Willberg, expert duurzame stadsontwikkeling aan de University of Helsinki, op.

Impact verplaatsingen

“Tegelijkertijd is gebleken dat een aangename en groene omgeving de schade van een negatieve blootstelling vermindert en de gezondheid op verschillende vlakken ondersteunt. Een vermindering van de negatieve blootstelling en een verhoging van positieve impact worden erkend als doeltreffende manieren om de volksgezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen.”

“Een aanzienlijk deel van onze dagelijkse blootstelling aan milieuverontreiniging wordt door het reizen veroorzaakt”, voert Willberg nog aan. “Vooral bij het lopen of fietsen is er sprake van een rechtstreekse interactie met de onmiddellijke omgeving. Wandelen en fietsen worden steeds belangrijker om de gevolgen van een zittende levensstijl te voorkomen en de klimaatverandering tegen te gaan.”

Een keuze voor een andere fietsroute kan voor de blootstelling aan milieuvervuiling belangrijke consequenties hebben. (Pixabay)

“Stadsplanners en vervoerspecialisten hebben instrumenten nodig om de gebieden te identificeren waar verplaatsingen voor een grotere blootstelling aan schadelijke elementen zorgen of waar de kwaliteit van de omgeving een aangename reiservaring ondersteunt.”

De Finse studie heeft volgens Willberg uitgewezen dat de geluidsbelasting die fietsers in de stad ervaren, de veilige grenswaarden aanzienlijk overschrijdt. Op het gebied van luchtkwaliteit zouden de gemiddelden echter binnen de normen blijven die op het gebied van gezondheid naar voor worden geschoven.

“Tevens werd aangetoond dat een alternatieve routekeuze een effectieve manier kan zijn om de blootstelling bij het fietsen te verbeteren zonder de reis aanzienlijk te verlengen, maar dat effect wordt in sterke mate bepaald door de karakteristieken van het geografische gebied en het type blootstelling.”

Verbanden

Er konden volgens de onderzoekers tevens een aantal verbanden tussen meerdere blootstellingen worden opgemerkt. “De blootstelling aan lawaai en luchtverontreiniging nemen meestal samen toe”, wordt er opgemerkt. “Anderzijds blijkt dat de hoeveelheid groene elementen doorgaans kleiner wordt naarmate de verontreiniging toeneemt. Meestal zal echter een keuze moeten worden gemaakt over het type van blootstelling dat bij een alternatieve route zou moeten worden geoptimaliseerd.”

“In het algemeen moet worden vastgesteld dat er nog altijd onvoldoende duidelijkheid is over de blootstelling aan milieuverontreiniging die door verplaatsingen wordt teweeggebracht, de omvang van eventuele schadelijke effecten en de impact op de gezondheid”, zeggen de Finse onderzoekers nog. “

“Onze aanpak biedt een manier om de distributie van de blootstelling vanuit een ruimtelijk perspectief te beoordelen. Dit is nuttig voor het streven van stadsontwerpers en vervoersexpert om voor iedereen een gezonde urbane omgeving te creëren. Er is echter nog een lange weg te gaan om de gezondheidseffecten van reisgerelateerde blootstellingen, de gelijkheid van de  toegankelijkheid tot een gezonde omgeving en het belang van seizoensgebonden variatie beter te begrijpen.”

De Finse onderzoekers willen de problematiek verder onderzoeken met het project Greentravel, dat gespreid wordt over een periode van vijf jaar en gefinancierd wordt door de European Research Council.

Meer over dit onderwerp:

 

Posted in gezondheid, milieu, Mobiliy, transport & logistiek | Reacties uitgeschakeld voor Alternatieve routes kunnen fietser en wandelaar gezondere verplaatsing aanreiken

Vrouwen meer geschikt voor ruimtemissies dan mannen

Posted by managing21 on 8th mei 2023

Vrouwen zijn lichamelijk voor ruimtereizen efficiënter uitgerust dan mannen. Voor toekomstige ruimtemissies zou het dan ook overwogen kunnen worden om exclusief vrouwelijke bemanningen in te zetten. Dat is de boodschap van een studie van het Space Medicine Team en het European Space Agency (ESA). 

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat vrouwelijke astronauten tijdens missies voor ruimteverkenning onder meer minder water nodig hebben voor hun hydratatie en ook minder energie moeten investeren. Tevens hebben vrouwen voordelen op het gebied van zuurstofverbruik, de aanmaak van koolstofdioxide en metabolische warmteproductie.

Astronaut

Vrouwelijke astronauten kunnen ruimtevaart goedkoper maken. (Foto: Nasa)

Gezien de beperkingen die ruimtecapsules hebben op het gebied van ruimte, energie en gewicht en de systemen die de overleving van de astronauten moeten garanderen, heeft een vrouw volgens het rapport tijdens een lange missie voor ruimteverkenning het meest efficiënte lichaamstype.

Kost per kilogram

Volgens de Amerikaanse National Aeronautics & Space Administration (Nasa) bedragen de kosten om ladingen naar het internationale ruimtestation (ISS) te brengen 93.400 dollar per kilogram. Uit de studie blijkt dat voor een missie van 1.080 dagen een volledig vrouwelijke bemanning van vier personen 1.695 kilogram minder gewicht aan voedsel zou moeten meenemen.

Hierdoor zou de missie meer dan 158 miljoen dollar kunnen besparen. Ook zou 2,3 kubieke meter ruimte aan voedselverpakking worden vrijgemaakt. Dat komt overeen met ongeveer 4 procent van de bewoonbare ruimte van Gateway, het ruimtestation dat de Nasa in een baan rond de maan zou willen brengen.

Het effect van de lichaamsgrootte op het totale energieverbruik kan bij vrouwen tussen 5 procent en 29 procent lager liggen dan bij mannen. Bij een grootte van 1,60 meter loopt dat zelfs op tot een niveau tussen 11 procent en 41 procent. Dit vertaalt zich in een verminderd gebruik van zuurstof en water en een lagere productie van koolstofdioxide en metabolische warmte.

Functionele werkomgeving

Bovendien wordt erop gewezen dat de astronauten in de ruimte dagelijkse aerobe oefeningen moeten doen om de fysiologische effecten van de gewichtloosheid tegen te gaan. Ook hier zijn mannen in het nadeel, aangezien grotere lichamen meer energie verbruiken, meer zuurstof nodig hebben en meer koolstofdioxide en warmte produceren en meer warmte produceren.

Verder toonde de studie dat vrouwen tijdens een enkele aerobe inspanning door het zweten 29 procent minder water verloren en dus minder water nodig hadden om te rehydrateren.

Er zijn daarnaast ook voordelen verbonden aan de functionele werkomgeving, vooral wanneer meerdere astronauten in dezelfde beperkte ruimte werken, zoals in het International Space Station vaak het geval is. Aan boord van het ruimtestation hebben de astronauten net voldoende ruimte om zo nodig schouder aan schouder of rug aan rug te werken. 

De ruimtes in Gateway zijn krapper berekend, waardoor een minder ergonomische omgeving ontstaat waarin meerdere bemanningsleden kunnen samenwerken. Hier kan een kleinere bemanning efficiënter werk leveren.

Meer nieuws over dit onderwerp:

Posted in gezondheid, human resources, luchtvaart & ruimtevaart, wetenschap | Reacties uitgeschakeld voor Vrouwen meer geschikt voor ruimtemissies dan mannen

Medische noodgevallen zijn belangrijke doodsoorzaak

Posted by managing21 on 24th april 2019

Vier jaar geleden moest de mensheid 28 miljoen overlijdens melden. Ongeveer de helft van de sterfgevallen was gelinkt aan een medisch spoedgeval. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for Global Emergency Medicine van de Johns Hopkins University, gebaseerd op informatie over meer dan dertig types medische spoedgevallen in nagenoeg tweehonderd landen. De onderzoekers stelden vast dat het aantal overlijdens door medische spoedgevallen de voorbije vijfentwintig jaar met 6 procent is gestegen.

In eerste instantie is er sprake van ongevallen, valpartijen en brandwonden (22 procent), gevolgd door hartaanvallen (17 procent), longinfecties (11 procent) en beroertes (7 procent).

“De wereldwijde gezondheidszorg mikt in zijn onderzoek traditioneel op eerstelijnszorg en ziektepreventie,” benadrukt onderzoeksleider Junaid Razzak, professor spoedgeneeskunde aan de Johns Hopkins University. “Spoedeisende zorg heeft geen prioriteit genoten. Ons onderzoek is wellicht een eerste studie om de wereldwijde impact van medische noodgevallen – zoals verwondingen, beroertes, hartaanvallen en longinfecties – te analyseren. Daaruit blijkt ook dat de risico’s niet in alle landen identiek zijn. De resultaten van het onderzoek zouden aanleiding moeten zijn voor toekomstige strategieën die levens kunnen redden en bijkomende middelen kunnen vrijmaken.”

“Medische spoedgevallen kunnen worden gedefinieerd als medische problemen waarvoor interventies binnen enkele minuten tot enkele uren noodzakelijk zijn om het risico op invaliditeit of overlijden te verkleinen,” benadrukt professor Razzak. “De voorbije kwarteeuw kon vooral een belangrijke daling worden opgetekend in landen met een hoger gemiddeld inkomen. In landen met een lager inkomen werd daarentegen de traagste vooruitgang geboekt. In landen uit lagere inkomenscategorieën bleek de mortaliteit bij medische spoedgevallen ruim vier tot vijf keer hoger dan in naties met een hoger gemiddeld inkomen.”

“Sommige aandoeningen – zoals diarreeziekten en malaria – zijn wereldwijd slechts beperkt terug te vinden bij de medische spoedgevallen, maar zijn wel sterker vertegenwoordigt in landen met lagere inkomens,” betoogt Junaid Razzak nog. “De analyse toonde tevens aan dat mannen veel meer dan vrouwen met medische spoedgevallen te maken krijgen. De helft van de slachtoffers blijkt bovendien minder dan vijfenveertig jaar oud te zijn.” De landen met de laagste sterftegraad bij medische spoedgevallen waren Bahrein, Israël en Koeweit. Het grootste overlijdensrisico bestaat in Tsjaad, Niger en Mali.

China en India, de twee meest bevolkte landen van de wereld, staan in de rangschikking respectievelijk op een 64ste en 144ste plaats. “Het niveau van ongelijkheid tussen rijke en arme landen is bijzonder groot,” benadrukt professor Razzak. “Dat zou door de wereldwijde gemeenschap niet mogen worden aanvaard. Wij hopen dat het onderzoek de beleidsmakers zal stimuleren en de investeringen in de spoedeisende hulp kan helpen opvoeren. Indien de overheid zich inspant om de spoedeisende hulp te verbeteren, kan men hopen dat er minder levens verloren zullen gaan.”

Lees Verder

 

Posted in gezondheid | Reacties uitgeschakeld voor Medische noodgevallen zijn belangrijke doodsoorzaak