managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Waterkrachtcentrales Amazone-gebied eisen betere planning

Posted by managing21 on september 22nd, 2019

Er moet een duidelijke planning gemaakt worden van de waterkrachtcentrales die in het Amazonegebied zijn voorzien. Hoewel waterkracht duurzame elektriciteit levert, dreigt de aanleg van de centrales zwaar op het leefmilieu te wegen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Cornell University.

Bij de bouw van de centrales worden grote gebieden onder water gezet. De bestaande vegetatie sterft daarbij af, maar dat proces is uiteindelijk een bron van methaan, een broeikasgas dat voor de opwarming van de aarde veel krachtiger is dan koolstofdioxide. Volgens de onderzoekers moet getracht worden om de waterkrachtcentrales in hoger gelegen gebieden te concentreren.

Op dit ogenblik zijn er in het Amazone-gebied ongeveer honderdvijftig waterkrachtcentrales operationeel. Er zijn in de regio echter nog eens driehonderdvijftig bijkomende damprojecten gepland. “Waterkracht kan grote hoeveelheden energie leveren met een even lage ecologische voetafdruk zoals zonnekracht en windenergie,” betoogt onderzoeksleider Rafael Almeida, professor ecologie aan het Atkinson Center for a Sustainable Future aan de Cornell University. “Door hun constructie stoten sommige dammen echter gevaarlijk hoge niveaus broeikasgassen uit. Daardoor kunnen de doelstellingen op het gebied worden bedreigd.”

“Het Amazonebekken is een ecologisch kwetsbaar gebied dat meer dan een derde van Zuid-Amerika omvat,” verduidelijkt Almeida uit. “Het vooraf voorspellen van hun broeikasgasemissies kan van cruciaal belang zijn voor de regio en de planeet.” De onderzoekers ontdekten dat het realiseren van koolstofarme waterkracht een planning vereist die rekening houdt met het hele Amazonebekken. Deze planning moet volgens hen ook de voorkeur geven aan dammen op grotere hoogten.

“Wanneer men deze dammen zonder een strategische planning bouwt – wat meestal het geval is – is de kans op een optimale oplossing bijzonder klein,” zegt Almeida. Aan de hand van een computermodel met behulp van kunstmatige intelligentie konden de onderzoekers de combinatie van dammen identificeren die voor de beoogde energie-doelstellingen de laagste hoeveelheden broeikasgassen zouden produceren.

“Afhankelijk van de locatie en andere factoren, kan de koolstofemissie van de damconstructie bijzonder grote variaties vertonen,” zegt Almeida. “Uit de analyse is gebleken dat dammen die op grotere hoogte zijn gebouwd, doorgaans de uitstoot van broeikasgassen per eenheid vermogen sterker verminderen dan centrales in lager gelegen gebieden. Dit heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat in een steilere omgeving minder land moet worden overstroomd.”

Lees Verder