managing21.be

Managing21: een blik op het heden en de toekomst van de economie.

Archive for the 'human resources' Category

Trouwe werknemer wordt ook financieel beloond

Posted by managing21 on 23rd april 2018

Werknemers die hun eerste werkgever tussen twee en drie jaar trouw blijven, verdienen in de loop van hun carrière een hoger gemiddeld loon dan collega’s die sneller op zoek gaan naar een nieuwe baan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de gespecialiseerde vacature-zoekmachine Adzuna bij een groep van 50.000 Britse werkzoekenden. Arbeidskrachten die in het begin van hun carrière een grotere loyaliteit lieten blijken, konden tijdens hun loopbaan rekenen op een gemiddeld jaarsalaris van 37.800 pond. Werknemers die daarentegen binnen het eerste jaar van hun carrière al beslissen om van baan te veranderen, komen slechts aan een gemiddeld bedrag van 33.000 pond.

“Er kunnen tussen de verschillende demografieën duidelijke afwijkingen worden onderkend,” zeggen de onderzoekers. “Vrouwen blijken gemiddeld 3,2 jaar bij hun eerste werkgever te blijven, maar bij mannen loopt dat op tot 3,9 jaar. Tevens werd vastgesteld dat ongeschoolde arbeidskrachten gemiddeld 3,9 jaar trouw blijven aan hun eerste baan, maar bij universitairen loopt dat terug tot 3,0 jaar. Daarbij blijken ook de generaties een andere houding aan te nemen. In de jaren zestig bleven beginnende werknemers hun eerste baan gemiddeld 5,7 jaar trouw. Bij de millennials is dat daarentegen teruggevallen tot 1,1 jaar.

“De resultaten suggereren dat sommige werkgevers weinig sympathie vertonen voor een snel verloop, wat de salarisvooruitzichten op langere termijn kan hypothekeren,” zeggen de onderzoekers nog. ‘Maar tevens blijkt dat loyaliteit niet eeuwig wordt beloond. Werknemers die hun eerste baan minstens vier jaar trouw blijven, ontvangen immers een gemiddeld salaris van 35.500 pond. Dat is 2.000 pond minder dan collega’s die sneller afhaken. Toch kan algemeen worden gezegd dat het wisselen van banen voor ambitieuze jonge werknemers weliswaar verleidelijk kan zijn om de carrièreladder te beklimmen, maar anderzijds geduld met een premie wordt beloond.”

“Werknemers die de kracht opbrengen om enkele jaren aan een eerste baan vast te houden, verdienen uiteindelijk meer dan collega’s die grotere haast hebben met hun carrières,” zeggen de onderzoekers nog. “Een carrière versnellen door van baan te veranderen, kan vaak negatief bekeken worden en kan op langere termijn nadelig zijn voor het inkomen. Een minimum aan loyaliteit betaalt daarentegen dividenden. Werknemers blijven echter steeds korter bij hun eerste werkgever. Vroeger was het de norm voor het leven bij één bedrijf te blijven, maar nu wordt het gebruikelijk om meerdere keren in een carrière tussen bedrijven en industrieën over te schakelen. ”

“Deze trend weerspiegelt gedeeltelijk de grotere druk die na de financiële crisis op de arbeidsmarkt werd ervaren,” aldus de onderzoekers. “Aangezien werkgevers hun budgetten strikt onder controle wensten te houden, was een loonsverhoging vaak alleen mogelijk door een overstap naar een ander bedrijf. In veel gevallen is een snel verloop vaak geen keuze, maar een noodzaak.”

Geografisch kon in Londen de minste loyaliteit worden opgetekend. In de Britse hoofdstad blijven werknemers immers gemiddeld slechts 2,1 jaar in hun eerste baan.

Lees Verder

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Trouwe werknemer wordt ook financieel beloond

Leeftijdsdiscriminatie vooral bij mannen en jongeren

Posted by managing21 on 18th april 2018

Mannen en jongeren hebben een grotere neiging om zich aan leeftijdsdiscriminatie schuldig te maken. Toch kunnen slechts weinig personen worden gevonden die consequent op het gebied van leeftijd discrimineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Melbourne, gebaseerd op een onderzoek bij duizend Australische respondenten tussen achttien en zeventig jaar. De onderzoekers zeggen dat de meeste proefpersonen zich slechts in beperkte mate aan leeftijdsdiscriminatie bezondigen. Tussen 4 procent en 7 procent zou zich nagenoeg consequent negatief over oudere generaties uitlaten.

“Leeftijdsdiscriminatie is wel degelijk aanwezig, maar is voor de meeste personen geen belangrijk vooroordeel,” benadrukt onderzoeksleider Joshua Healy, professor economie aan de University of Melbourne. “Vooral het probleem van de opvolging op de werkvloer geeft gemakkelijk tot leeftijdsdiscriminatie. Men gaat ervan uit dat ouderen actief plaats zullen maken voor jongere krachten. Wanneer dat niet gebeurt en de oudere generatie vasthoudt aan zijn functies en machtspositie, worden vaak negatieve gevoelens opgewekt. Daarnaast blijven ook een aantal negatieve stereotypes over ouderen de ronde doen, wat vaak tot discriminatie leidt.

De onderzoekers wijzen erop dat leeftijdsdiscriminatie een aantal negatieve consequenties hebben voor het individu, de onderneming en de brede maatschappij. “Onder meer dreigt onvoldoende waarde gehecht te worden aan de vaardigheden en perspectieven van de oudere generaties,” zegt professor Healy. “Op die manier kunnen carrière-mogelijkheden op een kunstmatige manier worden beperkt.” Onder meer wijst de onderzoeker naar studies van de Australian Human Rights Commission, die had vastgesteld dat één op tien Australische bedrijven bij aanwervingen een leeftijdslimiet hanteert, waarbij vijftigplussers worden uitgesloten.

Het onderzoek geeft geen verklaring waarom mannen zich vaker aan leeftijdsdiscriminatie schuldig maken dan vrouwen. “Er kan echter mogelijk een verband worden gelegd in genderverschillen in empathie en zorgverstrekking,” meent Joshua Healy. “Vrouwen verstrekken nog altijd het merendeel van de zorgen die de verouderende maatschappij nodig heeft. Dat geldt zowel op de werkvloer als binnen de eigen familie.” Verder wordt opgemerkt dat de discriminatie op basis van opvolging vooral bij jongere leeftijdsgroepen kan worden vastgesteld, wellicht omdat zij het gevoel hebben dat middelen en status tussen de verschillende generaties ongelijk zijn verdeeld.

Lees Verder

 

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Leeftijdsdiscriminatie vooral bij mannen en jongeren

Chinees personeel wordt steeds duurder

Posted by managing21 on 1st november 2007

Chinees personeel wordt steeds duurder. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zijn de lonen in de grote Chinese steden gemiddeld met bijna 19 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Chinese Nationaal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddelde jaarloon in de meer welvarende Chinese steden bedraagt nu ruim 1.600 euro. De export ondervindt tot op dit ogenblik echter weinig hinder van de zwaardere loondruk.

“De cijfers betekenen echter niet dat alle inwoners van de Chinese steden op dit niveau zitten,” aldus De Volkskrant. “De onderlinge verschillen tussen beroepen en sectoren blijft immers groot. Een productiemedewerker komt meestal niet boven de 1.200 euro per jaar, terwijl kantoorpersoneel vaak boven het gemiddelde uitkomt. Het loon in de sterk groeiende dienstensector ligt meestal nog een stuk lager dan in de fabriek.”

De trend is al enkele jaren merkbaar, vooral aan de Chinese oostkust. Daar bevinden zich immers de meeste fabrieken die voor de export werken. Daar kennen de lonen al sinds 2004 een jaarlijkse stijging met vijf tot vijftien procent, afhankelijk van de sector. “De stijging heeft vooral te maken met het schaarser wordend personeel,” aldus de krant. “Hoewel er vanuit het achterland nog vele tientallen miljoenen graag naar de stad komen om meer te verdienen, nemen steeds minder mensen genoegen met een minimaal loon.”

Opmerkelijk is dat de sterkste loonsverhogingen in China opgetekend worden bij de staatsbedrijven. Daar heeft het personeel er dit jaar al bijna 21 procent bij gekregen. Veel grote Chinese staatsbedrijven realiseren tegenwoordig goede winstcijfers, wat in grote mate te danken is aan het feit dat zij een monopoliepositie bezitten, bijvoorbeeld in de sector van de mobiele telefonie.

De uitvoer van Chinese producten lijkt tot op dit ogenblik weinig hinder te ondervinden van de hogere loondruk. De exportvolumes blijven immers ook dit jaar krachtig stijgen. “Daarin speelt Europa een belangrijke rol,” aldus nog De Volkskrant. “Europa heeft dit jaar meer Chinese producten gekocht dan ooit tevoren.”

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Chinees personeel wordt steeds duurder

Roddels grootste ergernis op werkvloer

Posted by managing21 on 30th oktober 2007

Werknemers die de hele dag door lopen te roddelen, op de werklvoer hun gezinsleven organiseren en op e-mails antwoorden met reply-all, worden op de werkvloer als het meest storend ervaren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het recruteringsbureau Randstad. Maar de onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat er relatief weinig ondernomen wordt tegen dat storend gedrag.

Voor 60 procent van de ondervraagden zijn roddelaars de meest storende elementen op de werkvloer. Met 54 procent vormt een slecht tijdmanagement de tweede grootste plaag, vooral met collega’s die persoonlijke telefoongesprekken voeren of tijdens de werktijd op het internet surfen. Slordigheid in gemeenschappelijke ruimtes, zoals vuile borden in de keuken, kreeg van 45 procent van de ondervraagden afkeurende commentaar.

Daarna volgen sterke geuren, zoals parfum, voedsel of rook (42 procent); storende geluiden, zoals luidsprekers, luide gesprekken en luide beltonen (41 procent), het overmatig gebruik van persoonlijke elektronische communicatiemiddelen tijdens vergaderingen (28 procent) en het verkeerd gebruik van e-mail (22 procent), zoals het onnodige antwoorden met reply-all of het gebruik van blind carbon copying (bcc) in de header van e-mails.

Volgens de onderzoekers hebben werknemers hun gedrag blijkbaar niet aangepast aan de veranderde layout van de kantoren, die een meer open karakter hebben gekregen. “Op die manier horen werknemers andere personeelsleden gemakkelijker praten en weten ze meer over het gezinsleven van hun collega’s,” wordt er daarbij opgemerkt. “Men houdt er blijkbaar geen rekening mee hoe dit de interactie tussen het personeel kan beïnvloeden.”

Toch zijn weinig personeelsleden geneigd iets te ondernemen tegen het storend gedrag van hun collega’s. “Ongeveer 42 procent zegt iets rechtstreeks te zullen zeggen tegen een collega die te luid praat,” aldus nog Randstad. “Maar slechts 34 procent zou iets opmerken over het roddelen en slechts 25 procent zegt te reageren tegen het verkeerd gebruik van e-mail.”

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Roddels grootste ergernis op werkvloer

Veel vergadertijd is overbodig

Posted by managing21 on 26th oktober 2007

Ambtenaren vinden dat ze veel te vaak moeten vergaderen. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Binnenlands Bestuur. De ambtenaars stellen daarbij dat noch het beleid, noch de burger daaronder zouden lijden. Ze zijn van oordeel dat een halvering van de totale vergadertijd perfect zou zijn. Maar ook in de privésector zijn medewerkers niet onverdeeld gelukkig met de vergaderingen.

Uit een vergelijkend onderzoek van het Nederlandse Binnenlands Bestuur blijkt dat ambtenaren vaker, langer en met meer mensen vergaderen dan niet-ambtenaren. Per week zit een Nederlandse ambtenaar gemiddeld ruim vijf uur aan de vergadertafel. De helft minder volstaat volgens de betrokkenen echter ook, zonder dat dit ten koste zou gaan van de slagvaardigheid en de resultaatgerichtheid.

In het bedrijfsleven duren vergaderingen doorgaans een half uur korter. Toch vinden de medewerkers ook dat zij nog te lang bij elkaar zitten. Volgens hen zou twintig minuten vergaderen per week voldoende moeten zijn. Grootste klacht in zowel de publieke als private sector is dat het in vergaderingen veelal ontbreekt aan heldere besluitvorming. Telkens is behoefte aan duidelijker geformuleerde opdrachten door bestuur en management.

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Veel vergadertijd is overbodig

Parttime moeders hebben grote voldoening

Posted by managing21 on 25th oktober 2007

Parttime werken is voor de meeste vrouwen de oplossing als zij ook nog voor een gezin moeten zorgen. Bovendien voelt ook de vader zich het beste in een dergelijke regeling. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Motivaction onder ruim duizend mensen. Moeders die na hun zwangerschap het werken volledig opgeven, beoordelen hun leven volgens de onderzoekers minder positief.

“Het zijn vooral de moeders die na de zwangerschap minder gaan werken,” aldus de onderzoekers. “Voor de bevalling werkte 78 procent van deze groep fulltime. De rolverdeling binnen het gezin blijft nog grotendeels traditioneel, want ook 79 procent van de vaders is tevreden met deze rolverdeling en 77 procent van de vrouwen vindt het prima om op deze manier hun leven te organiseren.”

Parttime werken blijkt echter volgens de onderzoekers voor veel moeders van nu de perfecte oplossing. Het zorgt volgens hen immers voor een goede balans. “Vrouwen die na de komst van een kind volledig of helemaal niet werken, beoordelen hun leven minder positief dan vrouwen die parttime werken,” aldus Motivaction. Het aantal moeders met een baan neemt af naarmate ze meer kinderen hebben.

“Kinderen krijgen heeft een grote impact op het leven van jonge mensen,” aldus Motivaction. “Acht op de tien moeders vinden dat hun leven compleet verandert. Moeders geven aan na de zwangerschap minder tevreden te zijn over de verminderde controle over hun leven, hun persoonlijke ontwikkeling en hun seksleven. Dat alles geldt trouwens ook voor de ondervraagde vaders. Toch maakt de komst van de kinderen hen gelukkiger zijn.”

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Parttime moeders hebben grote voldoening

Bulgarije Europees kampioen zwartwerk

Posted by managing21 on 24th oktober 2007

Bulgarije is binnen de Europese Unie kampioen in het zwartwerk. Ongeveer 35 procent van het bruto binnenlands product van het land is afkomstig uit illegale arbeid. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. In het zuiden van Europa en in het voormalig Oostblok ligt trouwens het aantal illegaal gewerkte uren merkelijk hoger dan in de andere lidstaten van de Europese Unie.

Ongeveer een kwart van de bevolking van de Europese Unie is volgens het rapport als werkgever of werknemer betrokken geweest bij zwartwerk. Het zou dus om ongeveer 125 miljoen mensen gaan. Ongeveer 5 procent van de ondervraagden zegt het voorbije jaar illegaal werk te hebben uitgevoerd. “Maar vele ondervraagden beschouwen babysitten of kuiswerk voor contant geld niet als zwartwerk,” wordt er opgemerkt.

Vladimir Spidla, Europees Commissaris voor tewerkstelling, zei dat zwartwerk het vaakste voorkomt in Zuid-Europa en de voormalige Oostbloklanden. Vooral Bulgarije, Romenië en Italië werden daarbij genoemd. Nochtans waren het de Denen die grif toegaven vorig jaar zwartwerk te hebben uitgevoerd (18 procent). Daarna volgt Letland (15 procent). Bij de Britten (2 procent) en Cyprioten (1 procent) lag die score het laagste.

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Bulgarije Europees kampioen zwartwerk

Verkopers creëren de merkwaarde

Posted by managing21 on 23rd oktober 2007

Merken worden groot gemaakt door de mensen die de producten verkopen. Dat wordt gesteld in het magazine Marketing Management. Het zijn volgens het magazine de medewerkers die immers de relatie met de klant opbouwen en niet de CRM-software systemen, de websites en advertenties. Merken moeten hun personeel volgens Marketing Management dan ook zo trainen dat ze het merk optimaal vertegenwoordigen.

“Brand experience is één van de nieuwste toverwoorden in de marketing,” aldus Marketing Management. “Een excellente ervaring met een merk is de beste garantie voor klantentrouw. Die ervaring strekt zich uit over alle plekken waar merk en consument elkaar tegenkomen, maar de emotionele binding van klanten met een merk hangt toch voor het grootste deel af van de manier waarop het persoonlijke contact verloopt met degenen die het merk verkopen.”

Het bedrijf moet zijn personeel volgens het magazine dan ook op die manier trainen dat de medewerkers precies weten waar het merk voor staat en welke plaats het inneemt in de markt. “Bovendien moet het personeel aangeleerd worden dat efficiënte communicatie essentieel is om essentieel zijn om klantenloyaliteit op te bouwen,” aldus Marketing Management. Evenzeer moet het personeel goed weten dat men moet waarmaken wat beloofd wordt.

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Verkopers creëren de merkwaarde

Teveel alcohol op Nederlandse werkvloer

Posted by managing21 on 22nd oktober 2007

Eén op de vier Nederlandse managers klaagt over drankmisbruik op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse vakblad Management Team. De problemen zouden zich vooral situeren op maandagochtend. Het drankprobleem wordt volgens de onderzoekers dikwijls door collega’s verdoezeld. Drinken op het werk is dan weer vooral een probleem van de managers zelf.

Het feit dat het alcoholprobleem zich vooral op maandagochtend situeert, betekent volgens Ronald Knibbe, hoogleraar sociale epidemiologie van alcohol- en drugsgebruik dat de werknemer in kwestie nog alcohol van de vorige avond in het bloed heeft. “Als men wil dat iemand goed werkt, moet ervoor gezorgd worden dat het alcoholniveau in het bloed niet over de 0,5 promille ligt,” aldus Knibbe.

De hoogleraar voert ook aan dat bedrijven een gericht beleid moeten voeren om het probleem aan te pakken. “Men zou iemand op maandag kunnen verplichten een vrije ochtend of dag te laten nemen,” benadrukt hij. Knibbe stelt ook dat werknemers hun drankprobleem op het werk gemakkelijk kunnen verdoezelen. “Collega’s helpen daar vaak bij, maar dit is geen oplossing. Bij iemand die een echt drankprobleem heeft, is het beter om iets te zeggen, zodat hij geholpen kan worden.”

Alcoholmisbruik tijdens het werk is vooral een probleem van de managers zelf. “Ze werken dit zelf in de hand,” aldus nog Knibbe. “Ze bieden bijvoorbeeld natte lunches aan. Dat vinden ze een manier van gastvrijheid.”

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Teveel alcohol op Nederlandse werkvloer

Plastische chirurgie om carrière te helpen

Posted by managing21 on 19th oktober 2007

Bijna één op vier managers let bij de helft van de sollicitatiegesprekken meer op het uiterlijk van een kandidaat dan op de inhoud van zijn verhaal. Dat blijkt uit een onderzoek van het financieel uitzendbureau Accountemps. Een aantal managers baseert zich zelfs bijna volledig op het uiterlijk van de kandidaat. Er zijn volgens de onderzoekers dan ook werkzoekenden die cosmetische ingrepen overwegen om meer kansen te hebben.

“Gemiddeld let 23 procent van de managers bij meer dan de helft van alle sollicitatiegesprekken vooral op het uiterlijk van de kandidaat,” aldus Accountemps. “Maar 33 procent van de Engelse managers en 22 procent van hun Australische collega’s baseert zich zelfs bijna volledig op het uiterlijk van de kandidaat. Bijna 30 procent vindt dat sollicitanten het meest geneigd zijn te overdrijven over de daadwerkelijke inhoud van hun vorige functies.”

Ook is 22 procent van mening dat kandidaten overdrijven over hun managementvaardigheden en 10 procent zegt dat kandidaten over hun salaris liegen. Sollicitanten zelf geven aan tijdens hun gesprek vooral hun zwakke punten te vermijden. Daarnaast praten sollicitanten ook niet graag over de reden van vertrek bij het vorige bedrijf (29 procent) en de relatie met ex-collega’s (8 procent).

Uit het onderzoek bleek dat vooral Canadese werknemers van mening zijn ouderen gediscrimineerd worden in hun bedrijf. De helft zou daar zelfs plastische chirurgie overwegen om zich te verdedigen tegen jongere rivalen.

Posted in human resources | Reacties uitgeschakeld voor Plastische chirurgie om carrière te helpen